διάλειμμα

当ページのリンクには広告が含まれています。

διάλειμμα(ディアーリマ)は「休憩、ひと休み、中断、休止期」という意味の中性名詞です。

目次

διάλειμμα(ディアーリマ)- 語源・由来

古代ギリシャ語から借用された単語です。原義は「空白」や「中断」など。

 • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:διά-|何かを介して、何かの間を…などを表す接頭辞
 • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:λείπω|不在にする、欠席する、欠ける
  • διαλείπω|断続的に行動する、中断する
  • -μα|動詞から中性名詞を形成する接尾辞
   • 古代ギリシャ語:διάλειμμα|空白、無、中断
    • ギリシャ語:διάλειμμα|休憩、ひと休み、中断、休止期

一時的な中断(休憩)やその期間、活動や状況が(継続的でなく)断続的であることなどを表します。

Mετά την πρώτη πράξη του έργου γίνεται διάλειμμα.
劇の第一幕の後に休憩がある。
After the first act of the play, there is a break.

Tο σχολικό διάλειμμα, ανάμεσα σε δύο διδακτικές ώρες.
2つの授業時間の間にある、学校の休み時間。
The school break, between two teaching hours.

Σήμερα είχε λιακάδα με διαλείμματα βροχής.
今日は晴れ間に雨による中断があった→今日は晴れたり雨が降ったりした。
Today there were sunny periods with breaks of rain.

指小辞-άκιと組み合わさった単語διαλειμματάκι(ディアリマターキ)は「小さな、ちょっとの休憩」を意味します。

Aς κάνουμε ένα διαλειμματάκι για να ξεκουραστούμε.
少し休憩をとって一息つこう。
Let's take a little break to rest.

διάλειμμα(ディアーリマ)- 関連項目

同じ分類 [時間] の単語

同じ分類 [言動] の単語

同じ分類 [リラクゼーション] の単語

同じ品詞 [中性名詞] の単語

同じ品詞 [中性名詞-μα-ματα] の単語

関連カテゴリー

διάλειμμα(ディアーリマ)- 中性名詞

主な意味

 1. 休憩、ひと休み、中断、休止期

読み方

 • ディアーリマ|διάλειμμα

ラテン文字(ローマ字)表記

 • dialeimma

英語訳

 1. break

語形変化

単数複数
主格διάλειμμα
ディアーリマ
διαλείμματα
ディアリーマタ
属格διαλείμματος
ディアリマトス
διαλειμμάτων
ディアリマートン
対格διάλειμμαδιαλείμματα
呼格διάλειμμαδιαλείμματα
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次