σέλας

σέλας(セーラス)は「オーロラ、光、輝き」という意味の中性名詞です。

σέλας - 語源・由来・派生

σελήνη(月)と同じ語源を持ちます。

 • 印欧祖語:*swelō|まぶしい光
 • 古代ギリシャ語:σέλας|光、輝き
  • ギリシャ語:σέλας|光、輝き、オーロラ

全く別の単語ですが、σέλαςは「サドル(σέλα)」の単数属格と同じ綴りです。

 • ύψος της σέλας
  サドルの高さ

σέλας - 名詞(中性名詞)

主な意味

 1. オーロラ
 2. 光、輝き
 3. (「サドル」の単数属格形)

読み方

セーラス

ラテン文字(ローマ字)表記

selas

英語訳

 1. aurora
 2. light, shine
 3. (saddle)

語形変化

かなり珍しい-ας, -αταタイプの曲用です。

単数複数
主格σέλας
セーラス
σέλατα
セーラタ
属格σέλατοςσελάτων
対格σέλαςσέλατα
呼格σέλαςσέλατα

関連用語

 • βόρειο σέλας
  ヴォリオ セーラス
  オーロラ、北極光
 • νότιο σέλας
  ノティオ セーラス
  オーロラ、南極光

σέλας - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [天文学] の単語

同じ分類 [光と闇] の単語

同じ品詞 [中性名詞] の単語