σέλας

σέλας(セーラス)は「オーロラ、光、輝き」という意味の中性名詞です。

目次

σέλας - 語源・由来・派生

σελήνη(月)と同じ語源を持ちます。

 • 印印欧祖語:*swelō|まぶしい光
  • 古代ギリシャ語:σέλας|光、輝き
   • ギリシャ語:σέλας|光、輝き、オーロラ

σέλας - 名詞(中性名詞)

主な意味

 1. オーロラ
 2. 光、輝き

読み方

 • セーラス|σέλας

ラテン文字(ローマ字)表記

 • selas

英語訳

 1. aurora
 2. light, shine

語形変化

かなり珍しい-ας, -αταタイプの曲用です。

単数複数
主格σέλας
セーラス
σέλατα
セーラタ
属格σέλατοςσελάτων
対格σέλαςσέλατα
呼格σέλαςσέλατα

関連用語

オーロラ、北極光βόρειο σέλας ヴォリオ セーラスvoreio selas[英] northern lights
オーロラ、南極光νότιο σέλας ノティオ セーラスnotio selas[英] southern lights

σέλας - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [天文学] の単語

同じ分類 [光と闇] の単語

同じ品詞 [中性名詞] の単語

 • URLをコピーしました!
目次
閉じる