αθάνατος

当ページのリンクには広告が含まれています。

αθάνατος(アサーナトス)は「不死の、不滅の、永遠の」という意味の形容詞・男性名詞です。

目次

αθάνατος(アサーナトス)- 語源・由来

古代ギリシャ語の「死ぬ」と、否定の接頭辞から。

比喩的に「神」を表すときには、基本的には複数形を用いて「不特定の神々」を指します。単数形を用いることはまれで、特に「唯一神」をこの言葉で表すことはありません。

 • 古代ギリシャ語:θνῄσκω|死ぬ
  • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:θάνατος|死
  • 古代ギリシャ語:-|否定の接頭辞
   • 古代ギリシャ語:θάνατος|不死の、不滅の、永遠の
    • ギリシャ語:αθάνατος|不死の、不滅の、永遠の(形容詞)/ 不死の人、神々(名詞)
 • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:-τος|形容詞化の接尾辞
  • θνητός|定命の、死を免れない
   • -ία|女性名詞化の接尾辞
    • 古代ギリシャ語:ἀθανασία
     • ギリシャ語:αθανασία|不死、不滅
 • 古代ギリシャ語:ἀπό-|離れる、終わるなどを表す接頭辞
  • ἀποθνῄσκω→ἀπεθαίνω|死ぬ(θνῄσκωの強調)
   • ギリシャ語:αποθνήσκω|死ぬ(πεθαίνωよりかたい言い方)
   • ギリシャ語:πεθαίνω|死ぬ
    • πεθαμένος|死んでいる、死んだ、生きていない、失われた(πεθαίνωの分詞)

αθάνατος(アサーナトス)- 関連項目

同じ分類 [時間] の単語

同じ品詞 [形容詞] の単語

同じ品詞 [男性名詞] の単語

同じ品詞 [男性名詞-ος-οι] の単語

αθάνατος(アサーナトス)- 形容詞

主な意味

 1. 不死の、不滅の、不朽の
 2. 永遠の、永遠に続く

読み方

 • アサーナトス|αθάνατος

ラテン文字(ローマ字)表記

 • athanatos

英語訳

 1. immortal, deathless, undying
 2. eternal, everlasting

語形変化

単数

男性女性中性
主格αθάνατος
アサーナトス
αθάνατη
アサーナティ
αθάνατο
アサーナト
属格αθάνατουαθάνατηςαθάνατου
対格αθάνατοαθάνατηαθάνατο
呼格αθάνατεαθάνατηαθάνατο

複数

男性女性中性
主格αθάνατοιαθάνατεςαθάνατα
属格αθάνατωναθάνατωναθάνατων
対格αθάνατουςαθάνατεςαθάνατα
呼格αθάνατοιαθάνατεςαθάνατα

用例

 • Η ανθρώπινη ψυχή είναι αθάνατη.
  イ アンスロピニ プシヒー イネ アサーナシ
  人の魂は不滅です。
 • Έγραψε το αθάνατο ποίημά του.
  エグラプセ ト アサーナト ピーマ トゥ
  彼は不朽の詩を書いた。

αθάνατος(アサーナトス)- 男性名詞

主な意味

 1. 不死の人
 2. (複数形で、比喩的に)神々

読み方

 • アサーナトス|αθάνατος

ラテン文字(ローマ字)表記

 • athanatos

英語訳

 1. immortal
 2. gods

語形変化

単数複数
主格αθάνατοςαθάνατοι
属格αθανάτουαθανάτων
対格αθάνατοαθανάτους
呼格αθάνατεαθάνατοι
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次