モーニングルーティン

ギリシャ語のモーニングルーティン朝の習慣に関連する単語をまとめました。

ギリシャ語学習にはもちろん、メールアドレスやアカウント名、様々なネーミングにもぜひご活用ください。カタカナ読み、ラテン文字(ローマ字)表記の一覧もあわせて載せています。

朝、習慣を表す単語

モーニングルーティン、朝の習慣πρωινή ρουτίναプロイニ ルティーナproini routina
πρωίプロイproi
朝のπρωινόςプロイノースproinos
習慣συνήθεια シニーシアsynitheia
習慣、ルーティンρουτίναルティーナroutina

目次に戻る

起床や寝室に関する単語

ベッドκρεβάτιクレヴァーティkrevati
μαξιλάριマクシラーリmaxilari
寝室υπνοδωμάτιοイプノドマーティオypnodomatio
寝室κρεβατοκάμαραクレヴァトカーマラkrevatokamata
掛け布団、ブランケットκουβέρτα クヴェールタkouverta
羽毛布団、キルトπάπλωμαパープロマpaploma
目覚まし時計ξυπνητήριクシプニティーリxypnitiri
目が覚める、起きるξυπνάωクシプナオxypnao
目が覚める、起きるξυπνώクシプノーxypno
起きる、起床するσηκώνομαιシコーノメsikonomai
起きる(ベッドから出る)βγαίνω από το κρεβάτιヴイェノ アポ ト クレヴァーティvgaino apo to krevati
起きる(ベッドから起き出す)σηκώνω από το κρεβάτιシコーノ アポ ト クレヴァーティsikono apo to krevati
朝7時に起きるξυπνάω στις 7 το πρωίクシプナオ スティス エプタ ト プロイxypnao stis 7 proi
半分寝ている、寝ぼけまなこのαγουροξυπνημένος アグロクシプニメーノスagouroxypnimenos
寝坊する、寝過ごす、寝過ぎるπαρακοιμάμαιパラキマーメparakoimamai
睡眠ύπνοςイープノスypnos
睡眠不足έλλειψη ύπνου エリプシ イープヌelleipsi ypnou
目覚まし時計を止めるσταματάω το ξυπνητήριスタマタオ ト クシプニティーリstamatao to xypnitiri
目覚まし時計を止めるκλείνω το ξυπνητήριクリーノ ト クシプニティーリkleino to xypnitiri
カーテンκουρτίναクルティーナkourtina
παράθυροパラーティロparathyro
カーテンを開けるανοίγω την κουρτίναアニーゴ ティン クルティーナanoigo tin kourtina
カーテンを開ける(複数形)ανοίγω τις κουρτίνεςアニーゴ ティス クルティーネスanoigo tis kourtines
窓を開けるανοίγω το παράθυροアニーゴ ト パラーティロanoigo to parathyro
窓を開ける(複数形)ανοίγω τα παράθυραアニーゴ タ パラーティラanoigo ta parathyra

目次に戻る

身支度(洗顔、歯磨き、着替え…)に関する単語

顔を洗うπλένω το πρόσωπο μουプレーノ ト プローソポ ムpreno to prosopo mou
髪をとかす(I brush my hair)βουρτσίζω τα μαλλιά μουヴルツィーゾ タ マリアー ムvourtsizo ta mallia mou
髪をとかす(I comb my hair)χτενίζω τα μαλλιά μουフテニーゾ タ マリアー ムchtenizo ta mallia mou
ひげを剃るξυρίζομαιクシリーゾメxyrizomai
καθρέφτηςカスレーフティスkathreftis
手鏡καθρέφτης χειρόςカスレーフティス ヒロースkathreftis cheiros
トイレに行くπάω τουαλέταパオ トゥアレータpao toualeta
着替えるντύνομαι ディーノメdynomai
服を着る、着替えるβάζω τα ρούχα μουヴァゾ タ ルーハ ムvazo ta roucha mou
下着を履き替えるαλλάζω εσώρουχοアラーゾ エソープホallazo esoroucho
靴を履くβάζω παπούτσια ヴァゾ パプーツィアvazo papoutsia
化粧をするβάζω μακιγιάζヴァゾ マキヤーズvazo makigiaz
靴と上着を身につけるφοράω παπούτσια και μπουφάν フォラオ パプーツィア ケ ブファンfarao papoutsia kai boufan
歯ブラシοδοντόβουρτσαオドンドーヴルツァodontovourtsa
歯磨き粉οδοντόκρεμαオドンドークレマodontokrema
δόντι ドンディdonti
歯(複数形)δόντια ドンディアdontia
歯を磨く、歯磨きするβουρτσίσω (τα) δόντια ヴルツィーソ(タ)ドンディアvourtsizo (ta) dontia
歯を磨く、歯磨きするπλένω (τα) δόντιαプレーノ(タ)ドンディアpleno (ta) dontia
窓を開ける(複数形)ανοίγω τα παράθυραアニーゴ タ パラーティラanoigo ta parathyra

目次に戻る

体の部位

朝食、飲み物、キッチンに関する単語

朝ごはん、朝食πρωινό プロイノーproino
朝ごはん、朝食πρόγευμα プロイェヴマprogevma
朝食を作る(make)φτιάχνω πρωινόフティアーフノ プロイノーftiachno proino
朝食を作る(cook)μαγειρεύω πρωινόマギレーオ プロイノーmageirevo proino
朝ごはんを食べる、朝食をとるτρώω πρωινόトゥロー プロイノーtroo proino
昼食を準備するετοιμάζω το μεσημεριανόエティマーゾ ト メシメリアノーetoimazo to mesimeriano
猫に餌をあげるταΐζω τη γάταタイゾ ティ ガータtaizo ti gata
お皿を洗うπλένω τα πιάταプレーノ タ ピアータpleno ta piata
テーブルτραπέζιトゥラページtrapezi
コーヒーテーブル(小さめのテーブル)τραπεζάκιトゥラペザーキtrapezaki
ダイニングテーブルτραπεζαρίαトゥラペザリアtrapezaria
椅子καρέκλαカレークラkarekla
椅子(複数形)καρέκλεςカレークレスkarekles
テーブルクロスτραπεζομάντηλοトゥラペゾマンディロtrapezomantilo
キッチンκουζίναクジーナkouzina
水を飲むπίνω νερόピノ ネローpino nero
コーヒーを飲むπίνω καφέピノ カフェーpino kafe
お茶を飲むπίνω τσάιピノ ツァーイpino tsai
コーヒーを淹れるφτιάχνω καφέフティアーフノ カフェーftiachno kafe
コーヒーをこぼすχύνω καφέヒーノ カフェーchyno kafe
νερόネローnero
コーヒーκαφέςカフェースkafes
お茶τσάιツァーイtsai
紅茶μαύρο τσάιマヴロ ツァーイmavro tsai
緑茶πράσινο τσάιプラシノ ツァーイprasino tsai
飲むπίνωピノpino

目次に戻る

飲み物

運動、エクササイズ、ヨガに関する単語

運動、エクササイズάσκησηアースキシaskisi
軽い運動ελαφριά άσκησηエラフリア アースキシelafria askisi
運動、体操γυμναστική ギンナスティキgymnastiki
運動する、エクササイズするγυμνάζω ギンナーゾgymnazo
ウォーキングπερπάτημαペルパーティマperpatima
歩くπερπατάωペルパターオperpatao
歩くπερπατώ ペルパトーperpato
歩く(少しフォーマルな言い方)βαδίζω ヴァディーゾvadizo
犬の散歩をするβγάζω βόλτα τον σκύλοヴガゾ ヴォルタ トン スキーロvgazo volta ton skylo
ヨガγιόγκα イォンガgiogka
ヨガをするκάνω γιόγκαカノ イォンガkano giogka
音楽μουσικήムシキーmousiki
音楽を聴くακούω μουσικήアクーオ ムシキーakouo mousiki
ロック音楽、ロックミュージックροκ μουσικήロク ムシキーrok mousiki
クラシック音楽κλασική μουσικήクラシキ ムシキーklasiki mousiki

目次に戻る

情報収集(テレビ、新聞、パソコン…)に関する単語

パソコン、パーソナルコンピューターπροσωπικός υπολογιστήςプロソピコース イポロギスティースprosopikos ypologistis
コンピューターυπολογιστήςイポロギスティースypologistis
コンピューター、電子計算機ηλεκτρονικός υπολογιστήςイレクトゥロニコース イポロギスティースilektronikos ypologistis
デスクトップパソコンεπιτραπέζιος υπολογιστήςエピトゥラページオス イポロギスティースepitrapezios ypologistis
ノートパソコン、ラップトップφορητός υπολογιστήςフォリトース イポロギスティースportable computer
スマートフォンέξυπνο τηλέφωνοエークシプノ ティレーフォノexypno tilefono
スマートフォンέξυπνο κινητόエークシプノ キニトーexypn kinito
タブレットυπολογιστής ταμπλέταイポロギスティース タンブレータypologistis tambleta
携帯電話κινητό τηλέφωνοキニトー ティレーフォノkinito tilefono
アプリεφαρμογήエファルモギーefarmogi
テレビをつけるανάβω την τηλεόρασηアナーヴォ ティン ティレオラシanavo tin tileorasi
テレビを見るπαρακολουθώ τηλεόρασηパラコルソー ティレオラシparakoloutho tileorasi
テレビを見るβλέπω τηλεόρασηヴレーポ ティレオラシvlepo tileorasi
ニュースを見るπαρακολουθώ τις ειδήσειςパラコルソー ティス イディーシスparakoloutho tis eidiseis
新聞を読むδιαβάζω την εφημερίδαディアヴァーゾ ティン エフィメリーダdiavazo tin efimerida
交通状況を確認するτσεκάρω την κίνησηツェカロ ティン キーニシtsekaro tin kinisi
テレビτηλεόρασηティレオラシtileorasi
リモコンτηλεχειριστήριοティレヒリスティーリオtilecheiristirio
リモコンτηλεκοντρόλティレコンドゥロールtilekontrol
新聞εφημερίδαエフィメリーダefimerida
ニュース(複数形)ειδήσειςイディーシスeidiseis
ニュース(複数形)νέαネアnea

目次に戻る

戸締まりと外出に関する単語

ゴミσκουπίδιスクピーディskoupidi
ゴミ(複数形)σκουπίδιαスクピーディアskoupidia
ドアπόρταポールタporta
ドア(複数形)πόρτεςポールテスportes
鍵、キーκλειδίクリディkleidi
錠、ロックκλειδαριάクリダリアkleidaria
学校σχολείοスホリオscholeio
仕事δουλειάドゥリアdouleia
仕事、労働εργασίαエルガシーアergasiaごみを捨てる
玄関のドアの鍵を開けるξεκλειδώνω την μπροστινή πόρταクレクリドーノ ティン ブロスティニ ポールタxekleidono tin brostini porta
ドアの鍵を閉めるκλειδώνω την πόρταクリドーノ ティン ポールタkleidono tin porta
学校へ行く、登校するπηγαίνω σχολείοピゲノ スホリオpigaino scholeio
仕事に行くπηγαίνω στη δουλειάピゲノ スティ ドゥリアpigaino sti douleia
バスに乗るπαίρνω το λεωφορείοペルノ ト レオフォリオpairno to leoforeio
バスに乗るανεβαίνω στο λεωφορείοアネヴェーノanevaino sto leoforeio
切符を買うαγοράζω ένα εισιτήριοアゴラゾ エナ イシティーリオagorazo ena eisitirio
電車に乗るπαίρνω το τραίνοペルノ ト トゥレノpairno to aftokinito
車を運転するοδηγώ το αυτοκίνητοオディゴ ト アフトキーニトodigo to aftokinito
バスを降りるκατεβαίνω από το λεωφορείοカテヴェーノ アポ ト レオフォリオkatevaino apo to leoforeio

目次に戻る