καρδιά

当ページのリンクには広告が含まれています。

καρδιά(カルディア)は「心、心臓、ハート」という意味の女性名詞です。

目次

καρδιά(カルディア)- 語源・由来

インド・ヨーロッパ祖語から。英語のheartと同じ起源を持ちます。

 • 印欧祖語:*ḱḗr|心臓
  • ギリシャ祖語:*kərdíyā|心臓
   • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:καρδία|心臓、心など
  • 英語(ゲルマン祖語などを経て):heart|心臓、心など

heartと同じく「心臓」の意味から派生して、心、ハートの形、中心部…などを表します。

なお、スート(カードのマーク)の名称としての「ハート」はκούπα(クーパ)と言います。カップの意味。

心を表す単語

もとの意味が「心臓, heart」であるκαρδίαは、感情や情熱、倫理の源としての善い「心」を表します。

一方、思考や知性のような頭脳の働きとしての「心」はνους(ヌス)と言います。英語のmindに相当する単語です。

そのほか、魂や精神を表すψυχή(プシヒー)やπνεύμα(プネヴマ)も「心」の意味で用いることがあります。それぞれ、哲学や宗教の用語としておなじみのプシュケー、プネウマの現代語版。

καρδιά(カルディア)- 関連項目

同じ分類 [哲学・思考] の単語

同じ分類 [] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-α-ες] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

καρδιά(カルディア)- 女性名詞

主な意味

 1. 心臓
 2. 心(感情や情熱、倫理の源として、主に善い心を表す)
 3. 空間などの中心部
 4. ものごとの核心
 5. 野菜や果物の内部、芯
 6. 心や愛のシンボルとしてのハートマーク

読み方

 • カルディア|καρδιά

ラテン文字(ローマ字)表記

 • kardia

英語訳

 1. heart

語形変化

単数複数
主格καρδιά
カルディア
καρδιές
カルディエス
属格καρδιάςκαρδιών
対格καρδιάκαρδιές
呼格καρδιάκαρδιές

用例

ραγισμένη καρδιά
ラギスメーニ カルディア
失恋
broken heart

Σ ' αγαπώ με όλη μου την καρδιά.
セ アガポー メ オーリ ム ティン カルディア
私はあなたを心から愛している。
I love you with all my heart.

καρδιά του προβλήματος
ラギスメーニ カルディア
問題の核心
heart of the problem

著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次