宝石

ギリシャ語の宝石に関する単語をまとめました。

ギリシャ語学習にはもちろん、メールアドレスやアカウント名、様々なネーミングにもぜひご活用ください。カタカナ読み、ラテン文字(ローマ字)表記の一覧を載せています。

ギリシャ語の宝石に関連する単語一覧

アイオライトιωλίτηςイオリーティスiolitis
アクアマリンακουαμαρίναアクアマリーナakouamarina
アゲート、瑪瑙(めのう)αχάτηςアハーティスachatis
アズライト、藍銅鉱αζουρίτηςアズリーティスazouritis
アパタイトαπατίτηςアパティーティスapatitis
アベンチュリン、砂金石αβεντουρίνηςアヴェントゥリーニスaventourinis
アマゾナイトαμαζονίτηςアマゾニーティスamazonitis
アメシストαμέθυστοςアメーシストスamethystos
アメトリンαμετρινアメトゥリンametrin
アラゴナイト、霰(あられ)石αραγονίτηςアラゴニーティスaragonitis
アレキサンドライトαλεξανδρίτηςアレクサンドゥリーティスalexandritis
アンバー、琥珀κεχριμπάριケフリンパーリkechrimpari
アンバー、琥珀ήλεκτρονイーレクトゥロンilektron
インカローズ、ロードクロサイトροδοχρωσίτηςロドフロシーティスrodochrositis
エピドート、緑簾石επίδοτοエピードトepidoto
エメラルドσμαράγδιスマラグディsmaragdi
エメラルドσμάραγδοςスマラグドスsmaragdos
オニキス、縞瑪瑙(しまめのう)όνυχαςオーニハスonychas
オパールοπάλιοςオパーリオスopalios
ガーネット、柘榴(ざくろ)石γρανάτηςグラナーティスgranatis
カーネリアン、紅玉髄κορνεόληコルネオーリkorneoli
カイヤナイト、カヤナイト、藍晶石κυανίτηςキアニーティスkyanitis
カルサイト、方解石καλσίτηςカルシーティスkalsitis
カルセドニー、玉髄χαλκηδόνιοςハルキドーニオスchalkidonios
キャッツアイμάτι (της) γάταςマティ(ティス)ガータスmati (tis) gatas
キャルコパイライト、黄銅鉱χαλκοπυρίτηςハルコピリーティスchalkopyritis
クォーツ、クオーツ、石英χαλαζίαςハラジーアスchalazias
クリスタル、結晶、水晶κρύσταλλοςクリスタロスkrystallos
クリソコラ、珪孔雀石χρυσοκόλλαフリソコーラchrysokolla
クリソプレーズ、緑玉髄χρυσοπράσιοフリソプラーシオchrysoprasio
クリソベリル(キャッツアイ)、金緑石χρυσοβήρυλλοςフリソヴィリロスchrysoviryllos
黒珊瑚、ブラックコーラルγιούσουριイウースリgiousouri
クロライト、クローライト、緑泥石χλωρίτηςフロリーティスchloritis
コランダム、鋼玉κορούνδιοコルーンディオkoroundio
ゴシェナイト、ゴーシェナイトγκοσενίτηςゴセニーティスgkosenitis
コーラル、珊瑚κοράλλιコラーリkoralli
サードニクス、紅縞瑪瑙σαρδόνυξサルドーニクスsardonyx
サーペンティン、蛇紋石σερπεντίνηςセルペンティーニスserpentinis
砂漠のバラ(重晶石)ρόδο της ερήμουロード ティス エリームrodo tis erimou
サファイア、碧玉、青玉ζαφείριザフィーリzafeiri
サンストーンηλιόλιθοςイリオーリソスiliolithos
ジェット、黒玉γαγάτηςガガーティスgagatis
シトリン(クォーツ)、黄水晶κιτρίνηςキトゥリーニスkitrinis
シトリン(クォーツ)、黄水晶σιτρίνシトリーンsitrin
重晶石βαρύτηςヴァリーティスbarytis
辰砂κινναβαρίτηςキナヴァリーティスkinnavaritis
真珠、パールμαργαριτάριマルガリターリmargaritari
真珠層、マザーオブパールσεντέφιセンテーフィsentefi
水晶、ロッククリスタルορεία κρύσταλλοςオリーア クリースタロスoreia krystallos
スギライト、杉石σουγκιλίτηςスギリーティスsougkilitis
スモーキークォーツ、煙水晶καπνίαςカプニーアスkapnias
スミソナイト、菱亜鉛鉱σμιθσονίτηςスミスソニーティスsmithsonitis
ターコイズτιρκουάζティルクアーズtirkouaz
タイガーアイ、タイガーズアイμάτι (της) τίγρηςマティ(ティス)ティグリスmati (tis) tigris
ダイヤモンド、ダイアモンド、金剛石διαμάντιディアマンティdiamanti
タンザナイトτανζανίτηςタンザニーティスtanzanitis
チャロアイトτσαροίτηςツァリーティスtsaroitis
テクタイトτεκτίτηςテクティーティスtektitis
鉄礬柘榴石、アルマンディンαλμανδίνηςアルマンディーニスalmandinis
トパーズ、黄玉τοπάζιトパージtopazi
トパーズ、黄玉τοπάζιοトパージオtopazio
トルマリン、電気石τουρμαλίνηςトゥルマリーニスtourmalinis
ハウライト、白トルコ石χαουλίτηςハウリーティスchaoulitis
バリサイトβαρισκίτηςヴァリスキーティスvariskitis
パイライト、黄鉄鉱、愚者の黄金σιδηροπυρίτηςシディロピリーティスsidiropyritis
パイライト、黄鉄鉱、愚者の黄金πυρίτηςピリーティスpyritis
パイライト、黄鉄鉱、愚者の黄金ψευδόχρυσοςプセヴドフリソスpsevdchrysos
翡翠(ひすい)、ジェイド、ジェードίασπιςイアスピスiaspis
翡翠 – ヒスイ輝石、ジェダイト、ジェイダイト、硬玉γιαδείτηςイアディーティスiadeitis
翡翠 – ネフライト、軟玉νεφρίτηςネフリーティスnefritis
ピンクダイヤモンドροζ διαμάντιロズ ディアマンティroz diamanti
ブラッドストーン、血石αιματόλιθοςエマトーリソスaimatolithos
フローライト、蛍石φθορίτηςフソリーティスfthoritis
プレナイト、葡萄(ぶどう)石πρενίτηςプレニーティスprenitis
ペトリファイドウッド、珪化木(けいかぼく)απολιθωμένο ξύλοアポリソメーノ クシーロapolithomeno xylo
ヘマタイト、赤鉄鉱αιματίτηςエマティーティスaimatitis
ヘリオトロープ、血石ηλιοτρόπιοイリオトゥローピオiliotropio
ペリドットπερίδοτοペリードトperidoto
マグネサイト、菱苦土石λευκόλιθοςレフコーリソスlefkolithos
マグネサイト、菱苦土石μαγνησίτηςマグニシーティスmagnisitis
マラカイト、孔雀石μαλαχίτηςマラヒーティスmalachitis
ムーンストーン、月長石φεγγαρόπετραフェンガローペトゥラfengaropetra
モルガナイトμοργκανίτηςモルガニーティスmorgkanitis
モルダバイトμολδαβίτηςモルダヴィーティスmoldavitis
ラピスラズリλάπις λάζουλιラーピス ラーズリlapis lazouli
ラブラドライトλαβραδορίτηςラヴラドリーティスlavradoritis
ラリマーλάριμαρラーリマルlarimar
ルビー、紅玉ρουμπίνιルビーニroumpini
ロードナイト、バラ輝石ροδονίτηςロドニーティスrodonitis

目次に戻る