υφήλιος

υφήλιος(イフィーリオス・イフィリオス)は「世界」という意味の男性名詞です。

目次

υφήλιος - 語源・由来・派生

古代ギリシャ語で「太陽の下」の意味。

 • 古代ギリシャ語:ὑπό→ὑφ'|下
 • 古代ギリシャ語:ἥλιος|太陽、東、一日
  • 古代ギリシャ語:ὑφήλιος|世界
   • ギリシャ語:υφήλιος|世界

「世界」を表す単語としてはκόσμος(コーズモス)やοικουμένη(イクメーニ)などもあります。

κόσμοςはcosmosの語源で、宇宙や地球、社会、人々…などさまざまな意味を持つ単語です。

οικουμένηは地理学の用語「エクメーネ」の語源ですが、単に地球上の国や人々、民族などをざっくり表す「世界」としても用いられます。

υφήλιος - 男性名詞

主な意味

 1. 世界

読み方

 • イフィーリオス・イフィリオス|υφήλιος

ラテン文字(ローマ字)表記

 • yfilios

英語訳

 1. world

語形変化

複数形のない単語です。

単数
主格υφήλιος
属格υφηλίου
対格υφήλιο
呼格υφήλιε

υφήλιος - 関連項目

同じ分類 [社会] の単語

同じ品詞 [男性名詞] の単語

 • URLをコピーしました!
目次
閉じる