μανταλάκι

当ページのリンクには広告が含まれています。

μανταλάκι(マダラーキ)は「洗濯ばさみ」という意味の中性名詞です。

目次

μανταλάκι(マダラーキ)- 語源・由来

古代ギリシャ語でドアや門の「掛け金、ラッチ」を表す言葉と、指小辞-άκιから。起源は不明ですが、印欧系以外の言語からであると推測されています。

なので、言葉どおり「小さな掛け金」の意味もありますが、ふつうは洗濯ばさみを、あるいは洗濯ばさみのような形状のクリップなどを指します。

 • 古代ギリシャ語:μάνδαλος|掛け金、ラッチ
  • 中世ギリシャ語・ギリシャ語:μάνταλο|掛け金、ラッチ
 • -άκι|指小辞、小さいことを表す接尾辞
  • ギリシャ語:μανταλάκι|洗濯ばさみ

μανταλάκι(マダラーキ)- 関連項目

同じ品詞 [中性名詞] の単語

同じ品詞 [中性名詞-ι-ια] の単語

μανταλάκι(マダラーキ)- 中性名詞

主な意味

 1. 洗濯ばさみ

読み方

 • マダラーキ|μανταλάκι

ラテン文字(ローマ字)表記

 • mantalaki

英語訳

 1. clothespin, clothes peg

語形変化

属格をとらない単語です。

単数複数
主格μανταλάκι
マダラーキ
μανταλάκια
マダラーキア・マダラーキャ
属格--
対格μανταλάκιμανταλάκια
呼格μανταλάκιμανταλάκια
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次