άστρο

άστρο(アストゥロ・アーストゥロ)は「星」という意味の中性名詞です。

目次

άστρο - 語源・由来・派生

 • 印欧祖語:燃える+名詞化の接尾辞
  • 印欧祖語:星(輝くもの、の意味)
   • 古代ギリシャ語:ἀστήρ|星(天体全般)、著名人、ヒトデなど
    • 古代ギリシャ語:ἀστέρα|ἀστήρの対格形
    • 古代ギリシャ語:ἄστρον|星(天体全般、太陽なども)
     • ギリシャ語:άστρο|星
    • 古代ギリシャ語:ἀστέριον|星(空に見える小さい星、ἀστήρの指小語)
   • ラテン語(イタリック祖語などを経て):stella
   • 英語(ゲルマン祖語などを経て):star
    • ギリシャ語:σταρ|スター

主に「夜空に見られる星々」、あるいは比喩表現としての「星」を表す単語です(→αστέρας)。

άστρο - 名詞(中性名詞)

主な意味

読み方

 • アストゥロ・アーストゥロ|άστρο

ラテン文字(ローマ字)表記

 • astro

英語訳

 1. star

語形変化

単数複数
主格άστρο
アストゥロ・アーストゥロ
άστρα
アストゥラ・アーストゥラ
属格άστρουάστρων
対格άστροάστρα
呼格άστροάστρα

άστρο - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [天文学] の単語

同じ品詞 [中性名詞] の単語

同じ品詞 [中性名詞-ο-α] の単語

 • URLをコピーしました!
目次
閉じる