元素

当ページのリンクには広告が含まれています。

ギリシャ語の元素を表す単語をまとめました。

ギリシャ語学習にはもちろん、メールアドレスやアカウント名、様々なネーミングにもぜひご活用ください。カタカナ読み、ラテン文字(ローマ字)表記の一覧もあわせて載せています。

「元素」はギリシャ語で「スティヒオ «στοιχείο, element»」または「ヒミコ スティヒオ «χημικό στοιχείο, chemical element»」と言います。複数形は「ヒミカ スティヒア «χημικά στοιχεία, chemical elements»」。

目次

元素のギリシャ語名一覧

元素χημικό στοιχείο ヒミコ スティヒオchimiko stoicheio[英] chemical element
元素(複数形)χημικά στοιχεία ヒミカ スティヒアchimika stoicheia[英] chemical elements
水素υδρογόνο イドゥロゴーノydrogono[英] Hydrogen
ヘリウムήλιο イーリオilio[英] Helium
リチウムλίθιο リーシオlithio[英] Lithium
ベリリウムβηρύλλιο ヴィリーリオviryllio[英] Beryllium
ホウ素βόριο ヴォーリオvorio[英] Boron
炭素άνθρακας アンスラカスanthrakas[英] Carbon
窒素άζωτο アーゾトazoto[英] Nitrogen
酸素οξυγόνο オクシゴーノoxygono[英] Oxygen
フッ素φθόριο フソーリオfthorio[英] Fluorine
ネオンνέον ネーオンneon[英] Neon
ナトリウムνάτριο ナートゥリオnatrio[英] Sodium
マグネシウムμαγνήσιο マグニーシオmagnisio[英] Magnesium
アルミニウムαλουμίνιο アルミーニオalouminio[英] Aluminium
ケイ素πυρίτιο ピリーティオpyritio[英] Silicon
リンφωσφόρος フォスフォーロスfosforos[英] Phosphorus
硫黄θείο シーオtheio[英] Sulfur
塩素χλώριο フローリオchlorio[英] Chlorine
アルゴンαργό アルゴーargo[英] Argon
カリウムκάλιο カーリオkalio[英] Potassium
カルシウムασβέστιο アスヴェスティオasvestio[英] Calcium
スカンジウムσκάνδιο スカンディオskandio[英] Scandium
チタンτιτάνιο ティターニオtitanio[英] Titanium
バナジウムβανάδιο ヴァナーディオvanadio[英] Vanadium
クロムχρώμιο フローミオchromio[英] Chromium
マンガンμαγγάνιο マンガーニオmanganio[英] Manganese
σίδηρος シーディロスsidiros[英] Iron
コバルトκοβάλτιο コヴァルティオkovaltio[英] Cobalt
ニッケルνικέλιο ニケーリオnikelio[英] Nickel
χαλκός ハルコースchalkos[英] Copper
亜鉛ψευδάργυρος プセヴダルギロスpsevdargyros[英] Zinc
ガリウムγάλλιο ガーリオgallio[英] Gallium
ゲルマニウムγερμάνιο ゲルマーニオgermanio[英] Germanium
ヒ素αρσενικό アルセニコーarseniko[英] Arsenic
セレンσελήνιο セリーニオselinio[英] Selenium
臭素βρώμιο ヴローミオvromio[英] Bromine
クリプトンκρυπτό クリプトーkrypto[英] Krypton
ルビジウムρουβίδιο ルヴィーディオrouvidio[英] Rubidium
ストロンチウムστρόντιο ストゥロンディオstrontio[英] Strontium
イットリウムύτριο イートゥリオyttrio[英] Yttrium
ジルコニウムζιρκόνιο ズィルコーニオzirkonio[英] Zirconium
ニオブνιόβιο ニオヴィオniovio[英] Niobium
モリブデンμολυβδένιο モリヴデーニオmolyvdainio[英] Molybdenum
テクネチウムτεχνήτιο テフニーティオtechnitio[英] Technetium
ルテニウムρουθήνιο ルシーニオrouthinio[英] Ruthenium
ロジウムρόδιο ローディオrodio[英] Rhodium
パラジウムπαλλάδιο パラーディオpalladio[英] Palladium
άργυρος アルギロスargyros[英] Silver
カドミウムκάδμιο カードゥミオkadmio[英] Cadmium
インジウムίνδιο インディオindio[英] Indium
スズκασσίτερος カシーテロスkassiteros[英] Tin
アンチモンαντιμόνιο アンディモーニオantimonio[英] Antimony
テルルτελλούριο テルーリオtellourio[英] Tellurium
ヨウ素ιώδιο イオディオiodio[英] Iodine
キセノンξένο クセーノxeno[英] Xenon
セシウムκαίσιο ケーシオkaisio[英] Caesium
バリウムβάριο ヴァリオvario[英] Barium
ランタンλανθάνιο ランサーニオlanthanio[英] Lanthanum
セリウムδημήτριο ディミートゥリオdimitrio[英] Cerium
プラセオジムπρασινοδύμιο プラシノディーミオprasinodymio[英] Praseodymium
ネオジムνεοδύμιο ネオディミオneodymio[英] Neodymium
プロメチウムπρομήθειο プロミーシオpromithio[英] Promethium
サマリウムσαμάριο サマーリオsamario[英] Samarium
ユウロピウムευρώπιο エヴローピオevropio[英] Europium
ガドリニウムγαδολίνιο ガドリーニオgadolinio[英] Gadolinium
テルビウムτέρβιο テルヴィオtervio[英] Terbium
ジスプロシウムδυσπρόσιο ディスプローシオdysprosio[英] Dysprosium
ホルミウムόλμιο オルミオolmio[英] Holmium
エルビウムέρβιο エルヴィオervio[英] Erbium
ツリウムθούλιο スーリオthoulio[英] Thulium
イッテルビウムυττέρβιο イテルヴィオyttervio[英] Ytterbium
ルテチウムλουτήτιο ルティーティオloutitio[英] Lutetium
ハフニウムάφνιο アーフニオafnio[英] Hafnium
タンタルταντάλιο タンダーリオtantalio[英] Tantalum
タングステンβολφράμιο ヴォルフラーミオvolframio[英] Tungsten
レニウムρήνιο リーニオrinio[英] Rhenium
オスミウムόσμιο オーズミオosmio[英] Osmium
イリジウムιρίδιο イリーディオiridio[英] Iridium
白金λευκόχρυσος レフコーフリソスlefkochrysos[英] Platinum
χρυσός フリソースchrysos[英] Gold
水銀υδράργυρος イドゥラルギロスydrargyros[英] Mercury
タリウムθάλλιο サーリオthallio[英] Thallium
μόλυβδος モーリヴドスmolyvdos[英] Lead
ビスマスβισμούθιο ヴィズムーシオvismouthio[英] Bismuth
ポロニウムπολώνιο ポローニオpolonio[英] Polonium
アスタチンάστατο アースタトastato[英] Astatine
ラドンραδόνιο ラドーニオradonio[英] Radon
フランシウムφράνκιο フランキオfragkio[英] Francium
ラジウムράδιο ラーディオradio[英] Radium
アクチニウムακτίνιο アクティーニオaktinio[英] Actinium
トリウムθόριο ソーリオthorio[英] Thorium
プロトアクチニウムπρωτακτίνιο プロタクティーニオprotaktinio[英] Protactinium
ウランουράνιο ウラーニオouranio[英] Uranium
ネプツニウムποσειδώνιο ポシドーニオposeidonio[英] Neptunium
プルトニウムπλουτώνιο プルトーニオploutonio[英] Plutonium
アメリシウムαμερίκιο アメリーキオamerikio[英] Americium
キュリウムκιούριο キウリオkiourio[英] Curium
バークリウムμπερκέλιο ベルケーリオberkelio[英] Berkelium
カリホルニウムκαλιφόρνιο カリフォールニオkalifornio[英] Californium
アインスタイニウムαϊνσταΐνιο アインスタイニオaïnstainio[英] Einsteinium
フェルミウムφέρμιο フェールミオfermio[英] Fermium
メンデレビウムμεντελέβιο メンデレーヴィオmentelevio[英] Mendelevium
ノーベリウムνομπέλιο ノンベーリオnompelio[英] Nobelium
ローレンシウムλωρένσιο ロレンシオlorensio[英] Lawrencium
ラザホージウムραδερφόρντιο ラデルフォルディオraderforntio[英] Rutherfordium
ドブニウムντούμπνιο ドゥンブニオdoumpnio[英] Dubnium
シーボーギウムσιμπόργκιο シンボルギオsimporgkio[英] Seaborgium
ボーリウムμπόριο ボーリオborio[英] Bohrium
ハッシウムχάσιο ハーシオchasio[英] Hassium
マイトネリウムμαϊτνέριο マイトゥネーリオmaitnerio[英] Meitnerium
ダームスタチウムνταρμστάντιο ダルンスタンディオdarmstantio[英] Darmstadtium
レントゲニウムρεντγκένιο レンドゥゲーニオrentgkenio[英] Roentgenium
コペルニシウムκοπερνίκιο コペルニーキオkopernikio[英] Copernicium
ニホニウムνιχόνιο ニホーニオnichonio[英] Nihonium
フレロビウムφλερόβιο フレローヴィオflerovio[英] Flerovium
モスコビウムμοσκόβιο モスコーヴィオmoskovio[英] Moscovium
リバモリウムλιβερμόριο リヴェルモーリオlivermorio[英] Livermorium
テネシンτενέσιο テネーシオtenesio[英] Tennessine
オガネソンογκανέσσιο オンガネーシオogkanessio[英] Oganesson
白水社
¥3,630 (2024/04/04 02:29時点 | Amazon調べ)
\楽天ポイント5倍セール!/
楽天市場
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
\楽天ポイント5倍セール!/
楽天市場
  • URLをコピーしました!
目次