ギリシャ語の花の名前をまとめました。

ギリシャ語学習にはもちろん、メールアドレスやアカウント名、様々なネーミングにもぜひご活用ください。カタカナ読み、ラテン文字(ローマ字)表記の一覧を載せています。

あ行の花

アイビー、ヘデラ、セイヨウキヅタκισσόςキソースkissos
アカンサスάκανθοςアカンソスakanthos
アサガオ(朝顔)ιπομοίαイポミーアipomoea
アザミγαϊδουράγκαθοガイドゥラガソgaidouragkatho
アザレアαζαλέαアザレアazalea
アジサイ(紫陽花)ορτανσίαオプタンシーアoptansia
アスター、エゾギクάστερアーステルaster
アネモネανεμώνηアネモーニanemone
アベリアαβέλιαアヴェーリアavelia
アマ(亜麻)λινάριリナーリlinari
アマリリスαμαρυλλίδαアマリリーダamaryllida
インパチェンス、アフリカホウセンカιμπάτιενςインパーティエンスimpatiens
ウツギ(マルバウツギ)δεύτσιαデフツィアdeftsia
オウバイ(黄梅)κίτρινογιασεμίキトゥリノ
オオカッコウアザミαγήρατοアギーラトagirato

目次に戻る

か行の花

カーネーションγαρίφαλοガリーファロgarifalo
カーネーションγαρύφαλλοガリーファロgaryfallo
ガーベラζέρμπεραゼールンベラzermpera
ガザニアγκαζάνιαガザーニアgkazania
カスミソウ・かすみ草γυψόφυλλοギプソーフィロgypsofyllo
カモミールχαμομήλιハモミリchamomili
カラー、オランダカイウκάλλαカーラkalla
カランコエκαλαγχόηカラグホーイkalagchoi
カンナκάνναカンナkanna
キク・菊(属)χρυσάνθεμοフリサンセモchrysanthemo
キョウチクトウ(夾竹桃)πικροδάφνηピクロダーフニpikrodafni
キョウチクトウ(夾竹桃)ροδοδάφνηロドダーフニrododafni
ギョリュウバイ(檉柳梅)λεπτόσπερμοレプトースペルモleptospermo
キンエボシ(金烏帽子)οπούντιαオプンディアopountia
キンギョソウσκυλάκιスキラーキskylaki
キンギョソウαντιρρίνοアンティリーノantirrino
キンシャチεχινόκακτοςエヒノーカクトスechinokaktos
ギンバイカ(銀梅花)μυρτιάミルティアmyrtia
クサボケτσιντόνιαツィンドーニアtsintonia
クチナシγαρδένιαガルデーニアgardenia
クロッカスκρόκοςクロコスkrokos
コエビソウβελοπηρόνηヴェロピローニvelopironi
コチョウラン(胡蝶蘭)φαλαινόψιςファレノプシスfalainopsis

目次に戻る

さ行の花

サフランζαφοράザフォラzafora
サルスベリ(百日紅)λαγκερστρέμιαランゲルストゥレーミアlagkerstremia
サンシキスミレ(三色菫)βιόλα η τρίχρωμηヴィオーラ イ トゥリーフロミviola i trichrome
サンシキスミレ(三色菫)πανσές ή ίον το τρίχρωμοパンセース イ イオン ト トゥリーフロモpanses i ion to trichromo
シクラメンκυκλάμινοキクラーミノkyklamino
シジミバナσπειραίαスピレーアspeiraia
ジャカランダ、キリモドキγιακαράνταイアカランダgiakaranda
ジャスミンγιασεμίイァセミーgiasemi
ショウジョウカαβούτιλοアヴーティロavoutilo
シロガラシ(マスタードの)σινάπιシナーピsinapi
シロタエギク、ダスティーミラーσινεράριαシネラーリアsineraria
シロツメクサλευκό τριφύλλιレフコー トゥリフィーリlefko trifylli
シンビジウム(ラン)σιμπίντιουμシンビーディウムsimpivtioum
スイレン(セイヨウスイレン)νούφαροヌファロnoufaro
スミレμενεξέςメネクセスmenexes
スミレβιολέταヴィオレータvioleta
スミレίονイーオンion
セイヨウアブラナελαιοκράμβηエレオクランヴィelaiokramvi
セイヨウジュウニヒトエαγιούκαアギウーカagiouka
セイヨウノコギリソウαγριαψιθιάアグリアプシティアagriapsithia
セイヨウハナズオウκουτσουπιάクツピアーkoutsoupia
ソケイχιώτικο γιασεμίヒオーティコ イァセミーchiotiko giasemi

目次に戻る

た行の花

タイムθυμάριシーマリthymari
タイムθύμιοシーミオthymio
ダリアντάλιαダーリアdalia
タンポポπικραλίδαピクラリーダpikralida
タンポポταραξάκοタラクサーコtaraxako
タンポポαγριοράδικοアグリオラーディコagrioradiko
タンポポ(あまり使わない)δανδελίωνダンデリオンdandelion
チューリップτουλίπαトゥリーパtoulipa
ツツジροδόδενδροロドーデンドゥロrododendro
ツバキ属(椿)、カメリアκαμέλιαカメーリアkamelia
ディモルフォセカ、アフリカキンセンカδιμορφοθήκηディモルフォシーキdimorfothiki
デルフィニウムδελφίνιοデルフィーニオdelfinio
デンドロビウム(ラン)δενδρόβιουμデンドゥロヴィウムdendrovioum
トケイソウ(時計草)πασσιφλόραパシフローラpassiflora

目次に戻る

な行の花

ニチニチソウ(日々草)βίγκαヴィーガvigka
ニチニチソウ(日々草)δαφνούλαダフヌーラdafnoula

目次に戻る

は行の花

バーベナ、ヴァーベナ、ヴェルヴェーヌβερβέναヴェルヴェーナvervena
ハイビスカスιβίσκοςイヴィスコスiviskos
ハナセンナκάσσιαカーシアkassia
ハナツルソウ、ベビーサンローズκαρδιόφυλλοカルディオフィロkardiofyllo
ハナビシソウ、カリフォルニアポピーεσχόλτσιαエスホルツィアescholtsia
ハナビシソウ、カリフォルニアポピーπαπαρούνα (της) καλιφόρνιαςパパルーナ(ティス)カリフォールニアスpaparouna (tis) kalifornias
パピルス、カミガヤツリπάπυροςパーピロスpapyrus
バニラβανίλιαヴァニリアvanilia
バラτριαντάφυλλοトゥリアンダフィロtriantafyllo
バラρόδοロードrodo
パンジーπανσέςパンセースpanses
ビジョナデシコ、ヒゲナデシコ、アメリカナデシコγαρύφαλλο της κίναςガリーファロ ティス キーナスgaryfallo tis kinas
ヒナギク、デイジーμαργαρίταマルガリータmargarita
ヒナゲシ、ポピーπαπαρούναパパルーナpaparouna
ヒボタン、緋牡丹γυμνοκαλύκιοギムノカリーキオgymnokalykio
ひまわりηλίανθοςイリアンソスilianthos
ヒャクニチソウ(百日草)ζίννιαジーニアzinnia
ヒヤシンスυάκινθοςイアキンソスyakinthos
ピラカンサ、トキワサンザシ(常磐山査子)πυράκανθοςピラーカンソスpyrakanthos
ブーゲンビリアμπουκαμβίλιαブカンヴィリアboukamvilia
ブッソウゲιβίσκος ο σινικόςイヴィスコス オ シニコースiviskos o sinikos
フリージアφρέζιαフレージアfrezia
ブルーデージー、ルリヒナギクφελίτσιαフェリーツィアfelitsia
ベゴニアμπιγκόνιαビゴーニアbigkonia
ベゴニアβιγόνιαヴィゴーニアvigonia
ベゴニア・センパフローレンスβιγόνια κήπουヴィゴーニア キープvigonia kipou
ヘリオトロープηλιοτρόπιοイリオトゥロピオiliotropio
ポットマリーゴールド、カレンデュラ、キンセンカκαλέντουλαカレンドゥラkalendoula
ボタン(牡丹)、シャクヤク(芍薬)παιώνιαペオニアpaionia

目次に戻る

ま行の花

マダガスカルジャスミンστεφανωτίςステファノティースstephanotis
マツバボタン(松葉牡丹)πορτουλάκαポルトゥラーカportoulaka
ムクゲαλθαίαアルセーアalthaia
モクレン(木蓮)、マグノリアμαγνόλιαマグノリアmagnolia

目次に戻る

や行の花

ユリκρίνοクリノkrino
ユリλείριονリーリオンleirion

目次に戻る

ら行の花

ライラックπασχαλιάパスハリアpaschalia
ラベンダーλεβάνταレヴァンタlevanta
ランορχιδέαオルヒデアorchidea
ランタナλαντάναランターナlantana
ランポー玉αστρόφυτοアストゥローフィトastrofyto
リュウゼツラン(竜舌蘭)、アガヴェ、アガベαγαύηアガーヴィagavi
ルリマツリ(瑠璃茉莉)πλουμπάγκοプルンバーゴploumpagko
レダマσπάρτοスパールトsparto
ローズマリーδενδρολίβανοデンドゥロリーヴァノdendrolivano

目次に戻る

わ行の花

ワスレナグサμη με λησμόνειミ メ リスモーニmi me lismonei
(タンポポなどの)綿毛χνούδιフヌーディchnoudi

目次に戻る