είμαιの活用の基礎 / ガールフレンドとのトラブル

ダイアログ『ガールフレンドのトラブル』を読み、英語の「be動詞」に相当する動詞の基礎と、ギリシャ語の「敬称と親称」について学習します。

ダイアログ『ガールフレンドのトラブル』

ペトロスとエリが歩いていると、ペトロスの以前の彼女とばったり出会いました。エリはそっけない態度です。

Πέτρος
ペトロス

Ωχ! Η πρώην κοπέλα μου!
オー!イ プロイン コペーラ ム!
あ、元カノだ。
Oh! My ex-girlfriend!

Στέλλα
ステラ

Α, Πέτρο! Είσαι καλά;
ア、ペトゥロ!イセ カラ?
ああ、ペトロス!元気?
Ah, Peter! Are you well?

Πέτρος
ペトロス

Ναι, είμαι καλά. Αυτή είναι η κοπέλα μου, η Έλλη.
ネ、イメ カラ。アフティ イネ イ コペーラ ム、イ エリ
うん、元気だよ。こちらはガールフレンドのエリ。
Yes, I’m well. This is my girlfriend, Elli.

Πέτρος
ペトロス

Είναι από την Καλαμάτα.
イネ アポ ティン カラマータ。
彼女はカラマタ出身なんだ。
She is from Kalamata.

Στέλλα
ステラ

Ωραία. Χαίρω πολύ.
オレア。ヘロ(ヒェロ) ポリ。
かわいい。はじめまして。
Lovely. Nice to meet you.

Στέλλα
ステラ

Είστε εδώ για διακοπές;
イステ エド イア ディアコペス?
バケーションでこちらに来ているの?
Are you here on vacation?

Έλλη
エリ

Ναι. Πέτρο, είμαι κουρασμένη. Πάμε στο ξενοδοχείο.
ネ。ペトロ、イメ クラスメーニ。パメ スト クセノドヒオ。
ええ。ペトロス、わたし疲れた。ホテルへ行きましょう。
Yes. Peter, I’m tired. Let’s go to the hotel.

Πέτρος
ペトロス

Ναι, πάμε!
ネ、パーメ!
そうだね、行こう!
Yes, let’s go.

単語

前の、以前の、元のπρώηνプロインproin[英] former, ex(語形変化しない形容詞)
良く / 良い(複数中性形)καλάカラkala[男単] καλός
[英] well(副詞)/ good, nice(形容詞)
これ、こちら(単数女性形)/ 彼女(代名詞)αυτήアフティafti[男単] αυτός [英] this / she
若い女性、ガールフレンド、彼女κοπέλαコペラkopela[英] young woman, girlfriend
私の / 私にμουmou[英] my, me
…からαπόアポapo[英] from
美しい、かわいい、良い(単数女性形)ωραίαオレアoraia[男] ωραίος
[英] pretty, beautiful, good, nice
幸せである、喜ぶ、楽しむχαίρωヘロ(ヒェロ)chairo[英] be happy, be glad
とても、非常に(副詞)/ 多くの(形容詞)の単数中性形πολύポリーpoly[英] very(副詞)
[男] πολύς [英] many, much(形容詞)
…のために、…に向かってγιαイアgia[英] for
休暇、余暇διακοπέςディアコペスdeakopes[単] διακοπή [英] holidays
疲れた(単数女性形)κουρασμένηクラスメーニkourasmeni[男] κουρασμένος [英] tired

目次に戻る

定冠詞(女性)

今回のダイアログでは、定冠詞のが三箇所で使われていました。

Πέτρος
ペトロス

Η πρώην κοπέλα μου!
元カノだ。

Πέτρος
ペトロス

Αυτή είναι η κοπέλα μου, η Έλλη.
こちらはガールフレンドのエリ

Πέτρος
ペトロス

Είναι από την Καλαμάτα.
彼女はカラマタ出身なんだ。
※前置詞の後ろなので「対格形」のτηνになっています。

η(イ)は 女性名詞といっしょに用いる定冠詞です。

ギリシャ語では、後につづく名詞の性に応じて定冠詞を使い分ける必要があります。また、人名の前にも定冠詞を置きます。

定冠詞・不定冠詞の曲用(変化)

お会いできて嬉しいです

χαίρω πολύは、直訳すると「わたしはとても嬉しい」という意味なのですが、初対面の挨拶としてよく用いられるフレーズです。

Στέλλα
ステラ

Χαίρω πολύ.
ヘロ(ヒェロ) ポリ
はじめまして。
Nice to meet you.

είμαιの活用

英語の「be動詞」にあたるείμαιは、英語と同じく主語の人称や数によって活用します。

活用形読みかた英訳
είμαιイメ(I) am
είσαιイセ(you) are
είναιイネ(he/she/it) is
είμαστεイマステ(we) are
είστεイステ(you) are
είναιイネ(they) are
 • Είμαι από την Αμερική.
  イメ アポ ティン アメリキ
  私はアメリカ出身です
  I am from America.
 • Αυτό είναι το σπίτι μου.
  アフト イネ ト スピーティ ム
  これは私の家です
  This is my house.

敬称と親称

ギリシャ語ではふつう主語の人称代名詞を省略しますので、相手への敬意や尊敬を動詞で表します。ややこしいですが「あなた」と「君」の使い分けではなく「…です」のほうを使い分けて表す感じです。

親しい相手との会話では、二人称単数のείσαιを使います(親称)。

 • Είσαι καλά;
  イセ カラ?
  (君は)元気?
  Are you well?

親しい人以外では、相手が一人であっても二人称複数のείστεを使用します(敬称)。

 • είστε καλά;
  イステ カラ?
  (あなたは)元気ですか?
  Are you well?

このことに関連して、レッスンでは「こどもは(家族以外の)大人に対しては常にείστεを使用する、とか、ブルーカラー労働者に対してはείσαιを、医師や弁護士に対してはείστεを使うことが多い」なんていう補足がありましたが…。実際の使い分けられかたはネイティブでないとわからないでしょうね。

ともあれ、είμαιの活用は頻出かつ基本です。

είμαιの活用形

 • Today's Episode | GreekPod101 Absolute Beginner S1 #2 – Girlfriend Trouble in Greece