名詞の主格と対格、複数形と冠詞のまとめ/女性の権利

当ページのリンクには広告が含まれています。

ダイアログ『小さなタヴェルナ』を読み、これまでのレッスンで学習した名詞の性や数、格(対格)による語形変化や冠詞について、一通りのおさらいをします。

目次

ダイアログ『小さなタヴェルナ』

ペトロスとエリはタヴェルナ(ギリシャ料理の店、大衆食堂)に来ています。

Έλλη

Δε μου αρέσει αυτή η ταβέρνα. Δεν έχει πολλά τραπέζια.
デ ム アレシ アフティ イ タヴェルナ。デン エヒ ポラ トラペズィア。
このタヴェルナは好きじゃないな。席があまりないし。
I don’t like this café. It doesn’t have many tables.

Έλλη

Επίσης, όλοι οι άντρες καπνίζουν.
エピシス、イ アンドレス カポニズン。
それに、みんなたばこをすうから。
Also, all of the men are smoking.

Πέτρος

Έχει όμως πολύ καλό φαγητό. Να ένα τραπέζι για δύο. Έλα.
エヒ オモス ポリ カロ ファギト。ナ エナ トラペーズィ イア ディオ。エラ。
でも食事はとっても美味しいよ。ふたりがけの席があった。来て。
It has very good food though. There’s a table for two. Come.


二人が席についたところで、エリのお父さんの知り合いであるイリアスさんとばったり出会います。

勢いよく話すイリアスさんは、ペトロスの名前をなかなか覚えてくれないようです。

Κύριος Ηλίας

Έλλη, Έλλη!
エリ、エリ!
エリ、エリ!
Elli, Elli!

Έλλη

Α, ο κύριος Ηλίας! Γεια σας κύριε Ηλία, τι κάνετε;
ア、オ キリオス イアス!ヤー サス キリエ イリア、ティ カネテ?
ああ、イリアスさん!こんにちは、お元気ですか。
Ah, Mr. Ilias! Hello Mr. Ilia, how are you?

Κύριος Ηλίας

Καλά, Έλλη μου, εσύ
カラ、エリ ム、エシ?
元気だよ、エリは?
Well, my Elli, you?

Έλλη

Μια χαρά. Κύριε Ηλία, αυτός είναι ο Πέτρος.
ミア ハラ。キリエ イリア、アフトス イネ オ ペトロス。
元気です。イリアスさん、こちらはペトロスです。
Just fine. Mr. Ilia, this is Peter.

Έλλη

Πέτρο, ο κύριος Ηλίας και ο πατέρας μου είναι γείτονες.
ペトゥロ、オ キリオス イリアス ケ オ パテラス ム イネ イートネス。
ペトロス、イリアスさんと父はご近所さんなの。
Peter, Mr. Ilias and my father are neighbors.

Πέτρος

Χαίρω πολύ.
ヘロ ポリ。
はじめまして。
Nice to meet you.

Έλλη

Τι κάνουν η κυρία Ειρήνη και η αδερφή της; Είναι εδώ;
ティ カヌン イ クリア イリニ ケ イ アデルフィ ティス?イネ エド?
イリアス夫人やお姉さんはお元気ですか。ここに来ているのですか。
How are Mrs. Eirini and her sister? Are they here?

Κύριος Ηλίας

Όχι, είναι στο σπίτι.
オヒ、イネ スト スピティ。
いいや、ふたりは家にいるよ。
No, they’re at home.

Κύριος Ηλίας

Λοιπόν Έλλη, βλέπω το Νίκο, το αγόρι σου από το σχολείο.
リポン エリ、ヴレポ ト ニコ、ト アゴーリ ス アポ ト スホリオ。
エリ、君の学生時代のボーイフレンド、ニックに会ったよ。
So Elli, I see Nick, your boyfriend from school.

Κύριος Ηλίας

Έχει δύο μαγαζιά τώρα και πηγαίνουν πολύ καλά.
エヒ ディオ マガジア トラ ケ ピゲヌン ポリ カラ。
彼はふたつお店を持っていてとてもよくやっている。
He has two stores now, and they’re going very well.

Κύριος Ηλίας

Εσύ Κώστα δουλεύεις ή σπουδάζεις;
エシ コスタ ドゥレヴィス イ スプダジス?
コスタス、君は働いているの?学生?
Kosta, do you work or study?

Πέτρος

Πέτρος, όχι Κώστας.
ペトゥロス、オヒ コスタス。
ペトロスです。コスタスじゃありません。
Peter, not Kostas.

Έλλη

Ο Πέτρος είναι δάσκαλος.
オ ペトゥロス イネ ダスカロス。
ペトロスは先生なんです。
Peter is a teacher.

Κύριος Ηλίας

Α, καλά. Λοιπόν ο Νίκος…
ア、カラ。リポン オ ニコス…
ほお、すばらしい。それでニコスは…
Ah, good. So Nick…


エリたちの友人アンドレアも合流です。

Πέτρος

Α, η Αντρέα! Αντρέα, Αντρέα!
ア、イ アンドレア!アンドレア、アンドレア!
ああ、アンドレア!アンドレア、アンドレア!
Ah, Andrea! Andrea, Andrea!

Αντρέα

Γεια σας!
ヤー サス!
こんにちは!
Hello!

Πέτρος

Έλα στο τραπέζι μας.
エラ スト トゥラペズィ マス。
ぼくらの席においでよ。
Come to our table.

Αντρέα

Ευχαριστώ.
エフハリストー。
ありがとう。
Thanks.

Έλλη

Η Αντρέα είναι μια φίλη μας από τη Γερμανία.
イ アンドレア イネ ミア フィリ マス アポ ティ ゲルマニア。
アンドレアはわたしたちの友人で、ドイツから来てるんです。
Andrea is a friend of ours from Germany.

Κύριος Ηλίας

Από τη Γερμανία; Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, χάρηκα. Καλή όρεξη!
アポ ティ ゲルマニア?オレア。リポン、ペディア、ハリカ。カリ オレクシ!
ドイツから?いいね。みんな、会えて嬉しいよ。さあ召し上がれ!
From Germany? Nice. So, guys, I was glad (to see you). Bon appétit!

Αντρέα

Επίσης.
エピシス。
わたしたちもです。
Likewise.

単語

タヴェルナταβέρνα タヴェルナtavernaギリシャの伝統的な食堂、レストラン、カフェ。[英] Traditional Greek restaurant, taverna
食欲όρεξη オレクシorexi[英] appetite
女友達φίλη フィリfili[英] female friend
…もまたεπίσης エピシスepisis[英] also, likewise
父、お父さんπατέρας パテーラスpateras[英] father
隣人γείτονας イートナスgeitonas[英] neighbor
σπίτι スピーティspiti[英] home, house
少年αγόρι アゴーリagori[英] boy
店、ショップ、ストアμαγαζί マガジーmagazi[英] store, shop

Καλή όρεξη!(さあ召し上がれ!)

Κύριος Ηλίας

Καλή όρεξη!
アカリ オレクシ!
さあ召し上がれ!
Bon appétit!

直訳すると Good appetite(良い食欲)ですが、これは「たくさん召し上がれ!」とか「美味しく召し上がれ!」というような、食事前によく用いられるフレーズです。フランス語のBon appétit!(ボナペティ!)と同じような感じ。

語尾だけ異なる男性名詞・女性名詞

Έλλη

Η Αντρέα είναι μια φίλη μας από τη Γερμανία.
イ アンドレア イネ ミア フィリ マス アポ ティ ゲルマニア。
アンドレアはわたしたちの友人で、ドイツから来てるんです。
Andrea is a friend of ours from Germany.

 φίληは「女性の友達」という意味です。「男性の友達」は φίλοςといいます。

職業や活動、身分を表す名詞の一部には男女の区別がありますが、多くは男性名詞をベースに、-ηや-αなどの接尾辞を用いて女性名詞がつくられています。

男性名詞意味女性名詞意味
φίλος男友達φίλη女友達
αδερφός兄弟αδερφή姉妹
δάσκαλος教師(男)δασκάλα教師(女)

名詞の性・数・格(対格)

ギリシャ語の名詞の複数形や対格についてのこれまでのレッスンをおさらいしておきます。

まず、ギリシャ語の名詞には「男性、女性、中性」という文法上の性別があり、それぞれが異なる語尾のパターンを持つということ、また、性に応じて冠詞を使い分ける必要があると学びました。

単数形だけでなく、複数形も性によって語尾パターンが異なる、ということを以下のレッスンで学びました。

それから、名詞の「格」について学びました。格とは名詞などの「文中での役割」のことで、これまでのレッスンでは「主格」と「対格」が登場しました。

名詞を修飾する形容詞についても学習しました。

このあたりの内容は今回のレッスンで一旦終了となりますので、頻出のパターンをかんたんにまとめておきます。

男性名詞の数と格

名詞の語形変化は、男性名詞が最も複雑です。

まず、単数・複数形ともにで主格と対格で語尾が変わるパターンです。それぞれの名詞につく定冠詞もすべて異なります。

宇宙、世界κόσμος コーズモスkosmos[英] Universe, cosmos, world
単数複数
主格ο κόσμοςοι κόσμοι
対格τον κόσμοτους κόσμους

複数形で、主格と対格の語尾が変わらないパターンも存在します。

父、お父さんπατέρας パテーラスpateras[英] father
単数複数
主格ο πατέραςοι πατέρες
対格τον πατέρατους πατέρες

女性名詞の数と格

女性名詞のほとんどは、単数・複数形ともに主格と対格で同じ語尾になります。

ただし、定冠詞はすべて形が異なります。

お母さんμητέρα ミテラmitera[英] mother
主格対格
単数η μητέραοι μητέρες
複数την μητέρατις μητέρες

中性名詞の数と格

中性名詞は最もかんたんで、単数・複数形ともに主格と対格で同じ語尾、さらに定冠詞もそれぞれ同じ形となります。

食べ物、食事φαγητό ファギトーfagito[英] food, meal
単数複数
主格το φαγητότα φαγητά
対格το φαγητότα φαγητά
テーブルτραπέζι トゥラページtrapezi[英] table
単数複数
主格το τραπέζιτα τραπέζια
対格το τραπέζιτα τραπέζια

ギリシャにおける女性の権利についてのお話

今回のレッスン後半では、ギリシャでの「男女平等」についてのお話がありました。女性がさまざまな権利を得るまでの歴史など。

現在のギリシャでは政治的にも社会的にも「男女平等」ではありますが、小さな町など一部では未だ、男性が働き、女性は家で子育てに専念すべきと考える人もいる、といったお話からはじまりました。

女性の権利運動は19世紀ごろになってはじまり、たとえばはじめての女子大学生の登場は1890年だったそうです。

1920年代にになると大きな都市では女性の労働組合がつくられたり、男性と対等に扱われることや、シングルマザーの権利を求めたりなど、女性が積極的に活動するようになったとのこと。ただ、当時は保守的な考え方が強く、多くの政党や政治家、教会、それから一部の女性からも反対意見が挙がったのだそうです。

1927年に、ギリシャの憲法にて「男女平等」が定められ、女性が投票権を得ました。ただし立候補の権利はこのときまだありませんでした。

女性の市民権のすべてが法律で定められたのは1952年です。それから後、欧州連合(EU)の加盟国となったことが女性の権利を見直す大きな転機となりました。

いちばんの成果は「市民権の獲得」という点はもちろんのこと、女性への暴行が正しく裁かれるようになったことではないか。とのことでした。まずはじめにあるべきかたちですよね。

近年の金融危機や失業率の増加にともなって、世論や政治の方向性がやや保守的に戻ってきていることが気になっている、というお話で終わりました。

Today's Episode

GreekPod101 Absolute Beginner S1 #20 It’s a Small…Greek Taverna After All

著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
  • URLをコピーしました!
目次