τραπέζι

τραπέζι(トゥラページ)は「テーブル」という意味の中性名詞です。比喩的に「食事(特に夕食)」を指すこともあります。

τραπέζι - 語源・由来・派生

 • 印欧祖語:*tr̥-|三つの
 • 印欧祖語:*pṓds |脚、足
  • 印欧祖語:*tr̥-ped-ih₂-|三本脚の
   • 古代ギリシャ語:τράπεζα|テーブル
    • ギリシャ語:τράπεζα|銀行、(主に儀式・宗教用の)テーブル
    • 古代ギリシャ語・ギリシャ語(カサレヴサ):τραπέζιον|小さなテーブル
     • 中世ギリシャ語:τραπέζιν|テーブル
      • ギリシャ語:τραπέζι|(ふつうの)テーブル

τραπέζι - 名詞(中性名詞)

主な意味

 1. テーブル
 2. 食事(特に夕食)

読み方

トゥラページ

ラテン文字(ローマ字)表記

trapezi

英語訳

 1. table
 2. dinner, supper, meal

語形変化

単数複数
主格τραπέζι
トゥラページ
τραπέζια
トゥラページア
属格τραπεζιούτραπεζιών
対格τραπέζιτραπέζια
呼格τραπέζιτραπέζια

用例

 • τα νέα τραπέζια
  タ ネア トゥラページア
  新しいテーブル(複数形)
  new tables
 • Με κάλεσε σε τραπέζι.
  メ カレセ セ トゥラページ
  彼は私を食事に招いた。
  He invited me for a meal tonight.

τραπέζι - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [家具] の単語

同じ品詞 [中性名詞] の単語

同じ品詞 [中性名詞-ι-ια] の単語