πατρίδα

当ページのリンクには広告が含まれています。

πατρίδα(パトゥリーダ)は「祖国、母国、故郷、出生地、発祥地」という意味の女性名詞です。

目次

πατρίδα(パトゥリーダ)- 語源・由来

古代ギリシャ語のπατρίςを継承した単語です。原義は祖先の土地、父親の土地。

英語やフランス語で「愛国」を表す言葉(パトリオット)と語源をともにします。

 • 古代ギリシャ語:πατήρ|父、目上の男性、祖先
  • ギリシャ語:πατήρ|父なる神、神父、父(カサレヴサ)
  • ギリシャ語:πατέρας|父、お父さん
 • -ιος|名詞化、形容詞化の接尾辞
  • 古代ギリシャ語:πάτριος|父の、祖先の
   • 古代ギリシャ語:πατρίς|(πάτριοςの女性形から)祖国、母国、出生地、発祥地
   • -ίδα|女性名詞化の接尾辞
    • ギリシャ語:πατρίδα|祖国、母国、故郷、出生地、発祥地
    • フランス語(ラテン語などを経て):patriote|愛国者、愛国的な
     • フランス語:patriotisme|愛国心、愛国主義
      • ギリシャ語:πατριωτισμός|愛国心、愛国主義
    • 英語(ラテン語などを経て):patriot|愛国者
     • 英語:patriotism|愛国心、愛国主義

Η πατρίδα του είναι η Ελλάδα.
彼の故郷はギリシャです。
His homeland is Greece.

Άφησε την πατρίδα του και μετανάστευσε στην Aμερική.
彼は祖国を離れてアメリカに移住した。
He left his homeland and emigrated to America.

Η πατρίδα της τυπογραφίας είναι η Γερμανία.
印刷の発祥地はドイツです。
The birthplace of printing is Germany.

πατρίδα(パトゥリーダ)- 関連項目

同じ分類 [社会] の単語

同じ分類 [地理] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-α-ες] の単語

関連カテゴリー

πατρίδα(パトゥリーダ)- 女性名詞

主な意味

 1. 祖国、母国、故郷、出生地、発祥地

読み方

 • パトゥリーダ|πατρίδα

ラテン文字(ローマ字)表記

 • patrida

英語訳

 1. homeland, fatherland, motherland, birthplace

語形変化

単数複数
主格πατρίδα
パトゥリーダ
πατρίδες
パトゥリーデス
属格πατρίδας
パトゥリーダス
πατρίδων
パトゥリードン
対格πατρίδαπατρίδες
呼格πατρίδαπατρίδες
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次