χαρά

χαρά(ハラー)は「喜び、嬉しさ、楽しみ」という意味の女性名詞です。

χαρά - 語源・由来・派生

 • 印欧祖語:*ǵʰer-|憧れる
  • ギリシャ祖語:*kʰəřřō|喜ぶ、嬉しがる
   • 古代ギリシャ語:χαίρω|喜びに満ちている、楽しむ
    • ギリシャ語:χαίρω|幸せである、喜ぶ
    • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:χαρά|喜び

χαρά - 名詞(女性名詞)

主な意味

 1. 喜び、嬉しさ、楽しみ

読み方

ハラー

ラテン文字(ローマ字)表記

chara

英語訳

 1. joy, pleasure

語形変化

単数複数
主格χαρά
ハラー
χαρές
ハレース
属格χαράςχαρών
対格χαράχαρές
呼格χαράχαρές

用例

 • χαρές του καλοκαιριού
  ハレース トゥ カロケリウ
  夏の楽しみ、夏の喜び
  joys of summer
 • Γεια χαρά!
  ヤー ハラ!
  やあ!こんにちは!
  Hi!
  →Γεια σου(ヤース)よりもっとフレンドリーな挨拶の表現

χαρά - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [喜び・楽しさ] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-α-ες] の単語