言語・外国語

ギリシャ語の言語外国語に関連する単語をまとめました。

ギリシャ語学習にはもちろん、メールアドレスやアカウント名、様々なネーミングにもぜひご活用ください。カタカナ読み、ラテン文字(ローマ字)表記の一覧もあわせて載せています。

言語に関する基本的な単語

言語γλώσσαグローサglossa
自然言語φυσική γλώσσαフィシキ グローサfysiki glossa
人工言語τεχνητή γλώσσαテフニティ グローサtechniti glossa
人工言語κατασκευασμένη γλώσσαカタスケヴァスメーニ グローサkataskefasmeni glossa
死語νεκρή γλώσσαネクリ グローサnekri glossa
死語εξαφανισμένη γλώσσαエクサファニズメーニ グローサexafaniameni glossa
語族γλωσσική οικογένειαグロシキ イコイェニアglossiki oikogeneia
公用語επίσημη γλώσσαエピシミ グローサepisimi glossa
方言διάλεκτοςディアーレクトスdialektos
話すμιλάωミラオmilao
話す(別の綴り方)μιλώミロmilo
話す(フォーマルな言い方)ομιλώオミロomilo
言う、呼ぶ、電話するλέωレオleo
話す、会話する、談話するκουβεντιάζωクヴェンディアーゾkouventiazo
話し合う、議論するσυζητάωシジタオsyzitao
話し合う、議論する(別の綴り方)συζητώシジトーsyzito
発音προφοράプロフォラprofora
手話νοηματική γλώσσαノイマティキ グローサnoimatiki glossa

目次に戻る

諸言語・外国語名を表す単語

アイスランド語ισλανδικάイズランディカislandika
アイヌ語αϊνούアイヌーainou
アイルランド語ιρλανδικάイルランディカirlandika
アヴェスター語αβεστική γλώσσαアヴェスティキ グローサavestiki glossa
アゼルバイジャン語αζερικάアゼリカazerika
アラビア語αραβικάアラヴィカaravika
アルーマニア語βλάχικαヴラーヒカvlachika
アルバニア語αλβανικάアルヴァニカalvanika
アルメニア語αρμενικάアルメニカarmenika
イタリア語ιταλικάイタリカitalika
インドネシア語ινδονησιακάインドニシアカindonisiaka
ウイグル語ουιγουρικάウイグリカouigourika
ウェールズ語ουαλικάウアリカoualika
ヴェネト語、ヴェネツィア語、ベネト語、ベネチア語βενετικάヴェネティカvenetika
ウクライナ語ουκρανικάウクラニカoukranika
ウズベク語ουζμπεκικάウズベキカouzmbekika
ウルドゥー語ούρντουウルドゥourdou
英語αγγλικάアングリカanglika
(古代)エジプト語(αρχαία) αιγυπτιακά(アルヒェア)エギプティアカ(archaia) aigyptiaka
エストニア語εσθονικάエスソニカesthonika
オック語οξιτανικάオクシタニカoxitanika
オランダ語ολλανδικάオランディカollandika
オリヤー語ορίγιαオリーギアorigia
オロモ語ορόμοオローモoromo
カザフ語καζακικάカザキカkazakika
カシューブ語κασουβικάカスヴィカkasouvika
カタルーニャ語、カタラン語καταλανικάカタラニカkatalanika
ガリシア語γαλικιανάガリキアナgalikiana
韓国語、朝鮮語κορεατικάコレアティカkoreatika
ギリシャ語、ギリシア語ελληνικάエリニカellinika
カサレヴサκαθαρεύουσαカサレヴサkatharevousa
ディモティキδημοτικήディモティキdimotiki
古代ギリシャ語αρχαία ελληνικάアルヒェア エリニカarchaia ellinika
キルギス語κιργιζικάキルギジカkirgizika
グジャラート語γκουτζαρατικάグズァラティカgkoutzaratika
クメール語、カンボジア語χμερフメルchmer
クメール語、カンボジア語καμποτζιανάカンボズィアナkambotziana
グルジア語、ジョージア語γεωργιανάゲオルイァナgeorgiana
クルド語κουρδικάクルディカkourdika
クロアチア語κροατικάクロアティカkroatika
ケルノウ語、コーンウォール語κορνουαλικάコルヌアリカkernoualika
ゴート語γοτθικάゴトゥシカgotthika
コプト語κοπτικάコプティカkoptika
コルシカ語κορσικανικάコルシカニカkorsikanika
サルデーニャ語σαρδηνιακάサルディニアカsardiniaka
サンスクリット(語)σανσκριτική (γλώσσα)サンスクリティキ(グローサ)sanskritiki (glossa)
シチリア語σικελικάシケリカsikelika
ジャワ語ιαβαϊκάイアヴァイカiavaika
シレジア語σιλεσικάシレシカsilesika
シンハラ語σιναλεζικάシナレジカsinalezika
スウェーデン語σουηδικάスイディカsouidika
ズールー語ζουλούズルーzoulou
スコットランド語σκοτσέζικαスコツェジカskotsezika
スペイン語ισπανικάイスパニカispanika
スロバキア語σλοβακικάスロヴァキカslovakika
スロベニア語σλοβενικάスロヴェニカslovenika
スワヒリ語σουαχίλιスアヒーリsouachili
セルビア・クロアチア語σερβοκροατικάセルヴォクロアティカservokroatika
セルビア語σερβικάセルヴィカservika
ソマリ語σομαλικάソマリカsomalika
ソルブ語σορβικάソルヴィカsorvika
高地ソルブ語、上ソルブ語άνω σορβικάアーノ ソルヴィカano sorvika
低地ソルブ語、下ソルブ語κάτω σορβικάカート ソルヴィカkato sorvika
ゾンカ語τζόνγκαズォンガtzongka
ゾンカ語μπουτανέζικαブタネジカboutanezika
タイ語ταϊλανδικάタイランディカtailandika
タジク語τατζικικάタズィキカtatzikika
タミル語ταμίλタミルtamil
ダリー語νταρίダリdari
チェコ語τσεχικάツェヒカtsechika
中国語κινεζικάキネジカkinezika
デンマーク語δανικάダニカdanika
ドイツ語γερμανικάイェルマニカgermanika
トルクメン語τουρκμενικάトゥルクメニカtourkmenika
トルコ語τουρκικάトゥルキカtourkika
ナポリ語ναπολιτάνικαナポリターニカnapolitanika
日本語ιαπωνικάイアポニカiaponika
日本手話ιαπωνική νοηματική γλώσσαイアポニキ ノイマティキ グローサiaponiki noimatiki glossa
ネパール語νεπαλικάネパリカnepalika
ノルウェー語νορβηγικάノルヴィギカnorvigika
パーリ語πάλιパーリpari
ハワイ語χαβανέζικαハヴァネージカchavanezika
ハンガリー語ουγγρικάウングリカoungrika
パンジャーブ語παντζάμπιパンズァンビpantzampi
ヒッタイト語χιττιτικάヒティティカchittitika
ヒンディー語χίντιヒンディchinti
フィリピン語φιλιππινέζικαフィリピネージカfilippinezika
フィンランド語φινλανδικάフィンランディカfinlandika
フェロー語φεροϊκάフェロイカferoika
フラマン語φλαμανδικάフラマンディカflamandika
フランス語γαλλικάガリカgallika
ブルガリア語βουλγαρικάヴルガリカvoulgarika
ブルトン語、ブルターニュ語βρετονικάヴレトニカvretonika
ベトナム語βιετναμικάヴィエトゥナミカvietnamika
ヘブライ語εβραϊκάエヴライカevraïka
ベラルーシ語λευκορωσικάレフコロシカlefkorosika
ペルシア語、ペルシャ語περσικάペルシカpersika
ベンガル語μπενγκάλιベンガーリbengkali
ポーランド語πολωνικάポロニカpolonika
ボスニア語βοσνιακάヴォスニアカvosniaka
ポルトガル語πορτογαλικάポルトガリカportogalika
マケドニア語σλαβομακεδονικάスラヴォマケドニカslavomakedonika
マルタ語μαλτέζικαマルテジカmaltezika
モルドバ語μολδαβικάモルダヴィカmoldavika
モンゴル語μογγολικάモンゴリカmongolika
モンテネグロ語μαυροβουνιακάマヴロヴニアカmavrovouniaka
ヨルバ語γιορούμπαイオルンバgioroumba
ラーオ語、ラオス語λαοτινάラオティナlaotina
ラテン語λατινικάラティニカlatinika
ラトビア語λετονικάレトニカletonika
リトアニア語λιθουανικάリスアニカlithouanika
ルーマニア語ρουμανικάルマニカroumanika
ルクセンブルク語λουξεμβουργιανάルクセンヴルイァカlouxemvourgiana
ロシア語ρωσικάロシカrosika
ロマンシュ語ραιτορομανικάレトロマニカraitoromanika
ロンバルド語、ロンバルディア語λομβαρδικάロンヴァルディカlomvardika

目次に戻る