λέω

当ページのリンクには広告が含まれています。

λέω(レオ)は「言う、話す、呼ぶ」という意味の動詞です。

目次

λέω(レオ)- 語源・由来

インド・ヨーロッパ祖語の「集める」から。人を集める→話す、といったように意味が派生しました。

 • 印欧祖語:集める→話す
  • 古代ギリシャ語:λέγω|集める、整える、話す、呼ぶ…
   • ギリシャ語:λέγω|言う、話す、呼ぶ(λέωの代替語形、フォーマル)
    • ギリシャ語:λέω|言う、話す、呼ぶ

λέω(レオ)- 関連項目

同じ品詞 [動詞] の単語

同じ品詞 [不規則変化動詞] の単語

λέω - 動詞

主な意味

 1. 言う
 2. 話す
 3. 呼ぶ

読み方

 • レオ|λέω

ラテン文字(ローマ字)表記

 • leo

英語訳

 1. say
 2. tell
 3. call

語形変化

能動態

過去時制非過去時制
非完結相非完結過去形現在形
一単έλεγαλέω
二単έλεγεςλες
三単έλεγελέει
一複λέγαμελέμε
二複λέγατελέτε
三複έλεγαν
λέγανε
λένε
完結相完結過去形従属形
一単είπαπω
二単είπεςπεις
三単είπεπει
一複είπαμεπούμε
二複είπατεπείτε
三複είπαν(ε)πουν
非完結命令形
二単λέγε!
二複λέγετε!, λέτε!
完結命令形
二単πες!
二複πείτε!, πέστε!
非定形
-πει
動名詞
-λέγοντας
 • 未来表現:
  • 非完結未来形:θα 現在形
  • 完結未来形:θα 従属形
  • 未来完了形:θα 現在完了形
 • 条件:
  • θα 非完結過去形
 • 完了条件:
  • θα 過去完了形
 • 完了相×過去・非過去時制:
  • 過去完了形:είχα, είχες… 不定詞
  • 現在完了形:έχω, έχεις… 不定詞
  • 未来完了形:θα έχω, έχεις… 不定詞
 • 完了分詞:
  • έχοντας 不定詞

受動態

過去時制非過去時制
非完結相非完結過去形現在形
一単λεγόμουν(α)λέγομαι
二単λεγόσουν(α)λέγεσαι
三単λεγόταν(ε)λέγεται
一複λεγόμαστε
λεγόμασταν
λεγόμαστε
二複λεγόσαστε
λεγόσασταν
λέγεστε
三複λέγονταν
λεγόντουσαν
λέγονται
完結相完結過去形従属形
一単ειπώθηκαειπωθώ
二単ειπώθηκεςειπωθείς
三単ειπώθηκεειπωθεί
一複ειπωθήκαμεειπωθούμε
二複ειπωθήκατεειπωθείτε
三複ειπώθηκαν
ειπωθήκαν(ε)
ειπωθούν(ε)
完結命令形
二単-
二複ειπωθείτε
非定形
-ειπωθεί
動名詞
-λεγόμενος, ‑η, ‑ο
完了分詞
-ειπωμένος, ‑η, ‑ο
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/02/21 09:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次