αγαπάω

当ページのリンクには広告が含まれています。

αγαπάω(アガパオ)は「愛する、愛している、好む、好きである」という意味の動詞です。αγαπώと綴ることもあります。

目次

αγαπάω(アガパオ)- 語源・由来

キリスト教における愛、アガペーαγάπηの動詞形。

 • 古代ギリシャ語:ἀγαπάω|愛する、特に死者への愛情を示す、喜ぶ、アガペーを示す
  • 古代ギリシャ語:ἀγάπη|愛、アガペー
   • ギリシャ語:αγάπη|愛、アガペー
    • 英語:agape|愛、アガペー
  • ギリシャ語:αγαπάω, αγαπώ|愛する

起源については明確にはわかっていません。北西コーカサス語族の「喜び」がもととなり、意味についてはヘブライ語やアラビア語あたりから借用された、と考えられています。

 • アヴァル語の前身:гуапэ|喜び
  • ヘブライ語:אהב|愛する
  • アラビア語:أحب|愛する
   • 古代ギリシャ語:ἀγαπάω|愛する、特に死者への愛情を示す、喜ぶ、アガペーを示す

αγαπάω(アガパオ)- 関連項目

同じ分類 [] の単語

同じ分類 [動詞-2A] の単語

同じ品詞 [動詞] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

αγαπάω(アガパオ)- 動詞

主な意味

 1. 愛する、愛している
 2. 好む、好きである

読み方

 • アガパオ|αγαπάω

ラテン文字(ローマ字)表記

 • agapao

英語訳

 1. love
 2. like

語形変化

能動態

過去時制非過去時制
非完結相非完結過去形現在形
一単αγαπούσα
αγάπαγα
αγαπάω
アガパオ
αγαπώ
アガポー
二単αγαπούσες
αγάπαγες
αγαπάς
三単αγαπούσε
αγάπαγε
αγαπάει
αγαπά
一複αγαπούσαμε
αγαπάγαμε
αγαπάμε
αγαπούμε
二複αγαπούσατε
αγαπάγατε
αγαπάτε
三複αγαπούσαν(ε)
αγάπαγαν
(αγαπάγανε)
αγαπάν(ε)
αγαπούν(ε)
完結相完結過去形従属形
一単αγάπησααγαπήσω
二単αγάπησεςαγαπήσεις
三単αγάπησεαγαπήσει
一複αγαπήσαμεαγαπήσουμε
二複αγαπήσατεαγαπήσετε
三複αγάπησαν
αγαπήσαν(ε)
αγαπήσουν(ε)
非完結命令形
二単αγάπα!
αγάπαγε!
二複αγαπάτε!
完結命令形
二単αγάπησε!
αγάπα!
二複αγαπήστε!
不定詞
-αγαπήσει
動名詞
-αγαπώντας
 • 未来表現:
  • 非完結未来形:θα 現在形
  • 完結未来形:θα 従属形
  • 未来完了形:θα 現在完了形
 • 条件:
  • θα 非完結過去形
 • 完了条件:
  • θα 過去完了形
 • 完了相×過去・非過去時制:
  • 過去完了形:είχα, είχες… 不定詞
  • 現在完了形:έχω, έχεις… 不定詞
  • 未来完了形:θα έχω, έχεις… 不定詞
 • 完了分詞:
  • έχοντας 不定詞
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次