αγαπάω

αγαπάω(アガパオ)は「愛する、愛している、好む、好きである」という意味の動詞です。αγαπώと綴ることもあります。

αγαπάω - 語源・由来・派生

キリスト教における愛、アガペーαγάπηの動詞形。

 • 古代ギリシャ語:ἀγαπάω(愛する、特に死者への愛情を示す、喜ぶ、アガペーを示す)
  • 古代ギリシャ語:ἀγάπη(愛、アガペー)
   • ギリシャ語:αγάπη(愛、アガペー)
    • 英語:agape(愛、アガペー)
  • ギリシャ語:αγαπάω, αγαπώ(愛する)

起源については明確にはわかっていません。北西コーカサス語族の「喜び」がもととなり、意味についてはヘブライ語やアラビア語あたりから借用された、と考えられています。

 • アヴァル語の前身:гуапэ(喜び)
  • ヘブライ語:אהב(愛する)
  • アラビア語:أحب(愛する)
   • 古代ギリシャ語:ἀγαπάω(愛する、特に死者への愛情を示す、喜ぶ、アガペーを示す)

αγαπάω - 動詞

主な意味

 1. 愛する、愛している
 2. 好む、好きである

読み方

アガパオ

ラテン文字(ローマ字)表記

agapao

英語訳

 1. love
 2. like

語形変化

現在・非完結相と完結相

非完結相不定形
一単αγαπάω
アガパオ
αγαπώ
アガポー
αγαπήσω
二単αγαπάςαγαπήσεις
三単αγαπάει
αγαπά
αγαπήσει
一複αγαπάμε
αγαπούμε
αγαπήσουμε
二複αγαπάτεαγαπήσετε
三複αγαπάν(ε)
αγαπούν(ε)
αγαπήσουν(ε)

過去・非完結相と完結相

非完結相完結相
一単αγαπούσα
αγάπαγα
αγάπησα
二単αγαπούσες
αγάπαγες
αγάπησες
三単αγαπούσε
αγάπαγε
αγάπησε
一複αγαπούσαμε
αγαπάγαμε
αγαπήσαμε
二複αγαπούσατε
αγαπάγατε
αγαπήσατε
三複αγαπούσαν(ε)
αγάπαγαν
(αγαπάγανε)
αγάπησαν
αγαπήσαν(ε)

未来・非完結相と完結相

非完結相完結相
一単θα αγαπάω
θα αγαπώ
θα αγαπήσω
二単θα αγαπάςθα αγαπήσεις
三単θα αγαπάει
θα αγαπά
θα αγαπήσει
一複θα αγαπάμε
θα αγαπούμε
θα αγαπήσουμε
二複θα αγαπάτεθα αγαπήσετε
三複θα αγαπάν(ε)
θα αγαπούν(ε)
θα αγαπήσουν(ε)

現在・完了相

一単έχω αγαπήσει
二単έχεις αγαπήσει
三単έχει αγαπήσει
一複έχουμε αγαπήσει
二複έχετε αγαπήσει
三複έχουν(ε) αγαπήσει

過去・完了相

一単είχα αγαπήσει
二単είχες αγαπήσει
三単είχε αγαπήσει
一複είχαμε αγαπήσει
二複είχατε αγαπήσει
三複είχαν(ε) αγαπήσει

未来・完了相

一単θα έχω αγαπήσει
二単θα έχεις αγαπήσει
三単θα έχει αγαπήσει
一複θα έχουμε αγαπήσει
二複θα έχετε αγαπήσει
三複θα έχουν(ε) αγαπήσει

命令法

非完結相完結相
二単αγάπα!
αγάπαγε!
αγάπησε!
αγάπα!
二複αγαπάτε!αγαπήστε!

αγαπάω - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [] の単語

同じ品詞 [動詞] の単語