λάμπω

当ページのリンクには広告が含まれています。

λάμπω(ランボ)は「輝く」という意味の動詞です。

目次

λάμπω(ランボ)- 語源・由来

古代ギリシャ語由来。受動態のない動詞です。

 • 古代ギリシャ語: λάμπω | 輝く、有名である、目立つ
  • ギリシャ語: λάμπω | 輝く

λάμπω(ランボ)- 関連項目

同じ分類 [光と闇] の単語

同じ品詞 [動詞] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

λάμπω(ランボ)- 動詞

主な意味

 1. 輝く(比喩的にも用いる)

読み方

 • ランボ|λάμπω

ラテン文字(ローマ字)表記

 • lambo

英語訳

 1. shine

語形変化

能動態

過去時制非過去時制
非完結相非完結過去形現在形
一単έλαμπαλάμπω
二単έλαμπεςλάμπεις
三単έλαμπελάμπει
一複λάμπαμελάμπουμε
二複λάμπατελάμπετε
三複έλαμπαν,
λάμπαν(ε)
λάμπουν(ε)
完結相完結過去形従属形
一単έλαμψαλάμψω
二単έλαμψεςλάμψεις
三単έλαμψελάμψει
一複λάμψαμελάμψουμε
二複λάμψατελάμψετε
三複έλαμψαν,
λάμψαν(ε)
λάμψουν(ε)
非完結命令形
二単λάμπε!
二複λάμπετε!
完結命令形
二単λάμψε!
二複λάμψτε!
不定詞
-λάμψει
動名詞
-λάμποντας
 • 未来表現:
  • 非完結未来形:θα 現在形
  • 完結未来形:θα 従属形
  • 未来完了形:θα 現在完了形
 • 条件:
  • θα 非完結過去形
 • 完了条件:
  • θα 過去完了形
 • 完了相×過去・非過去時制:
  • 過去完了形:είχα, είχες… 不定詞
  • 現在完了形:έχω, έχεις… 不定詞
  • 未来完了形:θα έχω, έχεις… 不定詞
 • 完了分詞:
  • έχοντας 不定詞

用例

Ο ήλιος λάμπει.
オ イリオス ランビ
太陽が輝いている。
The sun is shining.

Το πρόσωπό της έλαμπε από χαρά.
ト プローソポ ティス エラベ アポ ハラー
彼女の顔は喜びのあまり輝いていた(比喩的に)。
Her face was shining with joy.

著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次