αγάπη

αγάπηは「愛、アガペー」という意味の女性名詞です。

αγάπη - 語源・由来・派生

動詞「αγαπάω | 愛する」から。キリスト教における愛、アガペーの語源です。

 • 古代ギリシャ語ἀγαπάω愛する、特に死者への愛情を示す、喜ぶ、アガペーを示す
  • 古代ギリシャ語ἀγάπη愛、アガペー
   • ギリシャ語αγάπη愛、アガペー
    • 英語agape愛、アガペー
  • ギリシャ語αγαπάω, αγαπώ 愛する

αγάπη - 名詞(女性名詞)

主な意味

 1. 愛、アガペー

読み方(カタカナ表記と音声)

アガーピ [αγάπη]

ラテン文字(ローマ字)表記

agapi

英語訳

 1. love

語形変化

単数複数
主格αγάπηαγάπες
属格αγάπηςαγαπών
対格αγάπηαγάπες
呼格αγάπηαγάπες

αγάπη - 関連項目

関連する単語一覧ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [愛] の単語