αστέρι

αστέρι(アステリ)は「星」という意味の中性名詞です。

αστέρι - 語源・由来・派生

 • 印欧祖語:From *h₂eh₁s-+*-tḗr|燃える+名詞化の接尾辞
  • 印欧祖語:*h₂stḗr|星(輝くもの、の意味)
   • 古代ギリシャ語:ἀστήρ|星(天体全般)、著名人、ヒトデなど
    • 古代ギリシャ語:ἀστέρα|ἀστήρの対格形
    • 古代ギリシャ語:ἄστρον|星(天体全般、太陽なども)
    • 古代ギリシャ語:ἀστέριον|星(空に見える小さい星、ἀστήρの指小語)
     • ギリシャ語:αστέρι|星
   • ラテン語(イタリック祖語などを経て):stella
   • 英語(ゲルマン祖語などを経て):star
    • ギリシャ語:σταρ|スター

αστέραςのページに解説を載せています。

αστέρας

αστέρι - 名詞(中性名詞)

主な意味

読み方

アステリ

ラテン文字(ローマ字)表記

asteri

英語訳

 1. star

語形変化

単数複数
主格αστέρι
アステリ
αστέρια
アステリア
属格αστεριούαστεριών
対格αστέριαστέρια
呼格αστέριαστέρια

用例

 • αστέρια νυχτερινού ουρανού
  夜空の星(星々)
  stars of night sky
 • πολλά αστέρια
  たくさんの星(星々)
  many stars

αστέρι - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [天文学] の単語

同じ品詞 [中性名詞] の単語

同じ品詞 [中性名詞-ι-ια] の単語