μήλο

μήλο(ミーロ・ミロ)は「リンゴ、林檎」という意味の中性名詞です。

目次

μήλο - 語源・由来・派生

古代ギリシャ語のリンゴ(μῆλον)から。

 • 古代ギリシャ語:μῆλον|リンゴ
  • ギリシャ語:μήλο|リンゴ

「青リンゴ🍏」はπράσινο μήλο(プラシノ ミーロ)と言います。緑のリンゴの意味。

「リンゴの木🌳」はμηλιά(ミリア)です。

リンゴとメロンとカボチャ

元の単語μῆλονはメロンと読みます。

そして「メロン🍈」のようなウリ科の果物を「熟したリンゴ🍎」の意味でμηλοπέπωνと呼んでいました。

このμηλοπέπωνの前半分、つまり、意味は「リンゴ🍎」で音が「メロン」である部分が、ヨーロッパ諸言語で「メロン🍈」を表す単語として広まっていきました。

 • 古代ギリシャ語:μηλοπέπων|熟したリンゴ→メロン
  • ラテン語:melopepo|メロン
   • ラテン語:melo|メロン
    • 古フランス語:melon|メロン
     • 英語:melon|メロン
     • オランダ語:meloen|メロン
    • イタリア語:melone|メロン

一方、μηλοπέπωνの後半分の「熟した」は、同じウリ科の「カボチャ🎃」を表す言葉として、他の言語へ派生していきます。

 • 古代ギリシャ語:πέπων|(果物が)熟した、柔らかくなった→後に「大きなメロン」
  • ギリシャ語(カサレヴサ):πέπων|メロン
  • ギリシャ語:πεπόνι|メロン
  • ラテン語:pepo|カボチャ、大きなメロン
   • 英語:pepo|ウリ科の果実の総称
   • 古フランス語:pompon|カボチャ
    • 英語:pumpkin|カボチャ

μήλο - 中性名詞

主な意味

 1. リンゴ、林檎

読み方

 • ミーロ・ミロ|μήλο

ラテン文字(ローマ字)表記

 • milo

英語訳

 1. apple

語形変化

単数複数
主格μήλο
ミーロ・ミロ
μήλα
ミーラ・ミラ
属格μήλουμήλων
対格μήλομήλα
呼格μήλομήλα

μήλο - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [果物] の単語

同じ分類 [食べ物] の単語

同じ分類 [植物] の単語

同じ品詞 [中性名詞] の単語

同じ品詞 [中性名詞-ο-α] の単語

 • URLをコピーしました!
目次
閉じる