σκυλάκι

σκυλάκι(スキラーキ)は「犬、ワンちゃん、子犬、仔犬、キンギョソウ、金魚草」という意味の中性名詞です。

σκυλάκι - 語源・由来・派生

「子犬」または、愛情(愛着)をこめて「犬」。ワンちゃん。

キンギョソウを指す単語でもあります。

 • 古代ギリシャ語σκύλαξ犬(特に若い犬、子犬)
  • 古代ギリシャ語・ギリシャ語σκύλος犬、オスの犬
   • ギリシャ語σκυλάκι犬、子犬、キンギョソウ

犬 - 類義語

 • σκύλος(スキーロス)犬、オスの犬
 • σκύλα(スキーラ)メスの犬
 • σκυλί(スキリ)犬
 • κύων(キーオン)犬のフォーマルな言い方
 • κουτάβι(クターヴィ)子犬

キンギョソウ

日本では金魚の姿、英語圏の国々ではドラゴンの口などに似ているとされる「キンギョソウ」ですが、ギリシャ語では犬のアゴ(口)に由来してσκυλάκιと呼ばれています。

なお、英語のantirrhinumも古代ギリシャ語からきていて、これは「子牛の鼻・マズル」という意味です。いろんなものに見立てられる植物ですね。

 • 古代ギリシャ語ἀντι- + ῥίς + -ον…の代わり + 鼻・マズル + 中性名詞化の接尾辞
  • 古代ギリシャ語ἀντίρρινον子牛の鼻→キンギョソウに近いオオバコ科の花
   • ラテン語antirrhinonキンギョソウ
    • 英語antirrhinumキンギョソウ

σκυλάκι - 名詞(中性名詞)

主な意味

 1. イヌ、犬、ワンちゃん(愛情をこめた表現)
 2. 子犬、仔犬
 3. キンギョソウ、金魚草

読み方

スキラーキ

ラテン文字(ローマ字)表記

skylaki

英語訳

 1. dog
 2. puppy
 3. snapdragon, antirrhinum

語形変化

単数複数
主格σκυλάκισκυλάκια
属格--
対格σκυλάκισκυλάκια
呼格σκυλάκισκυλάκια

σκυλάκι - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [動物] の単語

同じ分類 [イヌ科] の単語

同じ分類 [] の単語

同じ品詞 [中性名詞] の単語