κρίνο

κρίνο(クリーノ)は「ユリ(百合)」という意味の中性名詞です。κρίνος, κρίνονと綴ることもあります。

κρίνο - 語源・由来・派生

古代ギリシャ語から

古代ギリシャ語の「ユリ」κρίνονから。当時の植民地の言語から借用された単語です。

現在でもカサレヴサ(文語)ではκρίνονです。κρίνοςと綴ることもあります。

 • 古代ギリシャ語:κρίνον|ユリ
  • ギリシャ語:κρίνο, κρίνος|ユリ
  • ギリシャ語(カサレヴサ):κρίνον|ユリ

ふつうのユリ

古代ギリシア語では、白いユリ(特にマドンナリリー)のことをλείριον、白以外のユリのことをκρίνονと呼びわけていました。

λείριονの語源は、エジプト語(ヒエログリフで記されたとっても古い言語)の「花」です。こちらがラテン語を経て、英語のlilyとなりました。

 • エジプト語:花
  • コプト語:ϩⲗⲏⲣⲓ|花
  • 古代ギリシャ語:λείριον|ユリ

現代ギリシャ語ではκρίνοとλείριονに色の区別はありません。λείριονは少しかしこまった言い方で、日常的にはκρίνοのほうをよく用います。

κρίνο - 名詞(中性名詞)

主な意味

 1. ユリ、百合

読み方

クリーノ

ラテン文字(ローマ字)表記

krino, krinos, krinon

英語訳

 1. lily

語形変化

単数複数
主格κρίνοκρίνα
属格κρίνουκρίνων
対格κρίνοκρίνα
呼格κρίνοκρίνα

κρίνο - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [] の単語

同じ品詞 [中性名詞] の単語

同じ品詞 [中性名詞-ο-α] の単語