κρίνο

κρίνοは「ユリ(百合)」という意味の中性名詞です。κρίνος, κρίνονと綴ることもあります。

κρίνο - 語源・由来・派生

古代ギリシャ語から

古代ギリシャ語の「ユリ」κρίνονから。当時の植民地の言語から借用された単語です。

現在でもカサレヴサ(文語)ではκρίνονです。κρίνοςと綴ることもあります。

 • 古代ギリシャ語κρίνονユリ
  • ギリシャ語κρίνο, κρίνοςユリ
  • ギリシャ語(カサレヴサ)κρίνονユリ

ふつうのユリ

古代ギリシア語では、白いユリ(特にマドンナリリー)のことをλείριον、白以外のユリのことをκρίνονと呼びわけていました。

λείριονの語源は、エジプト語(ヒエログリフで記されたとっても古い言語)の「花」です。こちらがラテン語を経て、英語のlilyとなりました。

 • エジプト語
  • コプト語ϩⲗⲏⲣⲓ
   • 古代ギリシャ語λείριονユリ
    • ギリシャ語λείριονユリ

現代ギリシャ語のκρίνολείριονに色の区別はなく、一般的にはκρίνοのほうを用います。

κρίνο - 名詞(中性名詞)

主な意味

 1. ユリ、百合

読み方

クリーノ [κρίνο]

ラテン文字(ローマ字)表記

krino, krinos, krinon

英語訳

 1. lily

語形変化

単数複数
主格κρίνοκρίνα
属格κρίνουκρίνων
対格κρίνοκρίνα
呼格κρίνοκρίνα

κρίνο - 関連項目

関連する単語一覧ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [花] の単語

同じ品詞 [中性名詞] の単語

Illustration by unDraw, Freepik Stories