υάκινθος

υάκινθοςは「ヒヤシンス」という意味の男性名詞です。

υάκινθος - 語源・由来・派生

美青年ヒュアキントス

ギリシャ神話に登場する美青年「ヒュアキントス」の名前に由来。

 • 古代ギリシャ語Ὑάκινθοςヒュアキントス
  • ギリシャ語Υάκινθοςヒュアキントス
  • ギリシャ語υάκινθοςヒヤシンス

青い花と宝石

ただ、物語に登場する花は現在の「ヒヤシンス」そのものではなかった、とも考えられています。パンジーやアヤメなど、別の青い花だったかもしれないそうです。

そのこたえは明らかになっていませんが、古代ギリシャ語のὑάκινθοςは「ヒヤシンス」のほかに「デルフィニウム」を、派生先のラテン語hyacinthusは「アヤメ」を指す言葉として用いられていました。

 • 古代ギリシャ語ὑάκινθοςヒヤシンス、デルフィニウム、青い宝石(たぶんアクアマリン)
  • ギリシャ語υάκινθοςヒヤシンス
  • ラテン語hyacinthusアヤメ、サファイア
   • 英語hyacinthヒヤシンス

それから、ὑάκινθοςには「青い高価な宝石」の意味もあります。ヒュアキントスの物語に登場する「アポローン」が身につけていたとされる宝石のことで、おそらくアクアマリンだったのではと推測されています。派生先のラテン語では「サファイア」。

υάκινθος - 名詞(男性名詞)

主な意味

 1. ヒヤシンス、風信子

読み方

イアーキンソス [υάκινθος]

ラテン文字(ローマ字)表記

yakinthos

英語訳

 1. hyacinth

語形変化

単数複数
主格υάκινθοςυάκινθοι
属格υακίνθου
υάκινθου
υακίνθων
υάκινθων
対格υάκινθουακίνθους
υάκινθους
呼格υάκινθευάκινθοι

υάκινθος - 関連項目

関連する単語一覧ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [花] の単語

同じ品詞 [男性名詞] の単語

Illustration by unDraw, Freepik Stories