πάγος

当ページのリンクには広告が含まれています。

πάγος(パーゴス・パゴス)は「氷」という意味の男性名詞です。

目次

πάγος(パーゴス・パゴス)- 語源・由来

古代ギリシャ語の「氷, πάγος」を継承した単語。氷や凍ったものを表す多くの言葉と語源をともにします。

πάγοςは主に、水の固体としての形(凍った水)や、凍った水面などの「大きな氷」を表します。

飲み物などに使う「角氷、アイスキューブ🧊」にはπαγάκι(パガーキ)を用いるのが一般的です。小さな氷の意味。

 • 印欧祖語:つける、結合する、修復する
  • 古代ギリシャ語:πήγνυμι|固定する、修理する、建てる、植物を植える、固まる、凍る…
   • πάγος|岩、霜や氷、塩原の塩…(πήγνυμιの名詞化)
    • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:παγετός|氷点下の温度、霜
    • ギリシャ語:πάγος|氷
    • -άκι|小さいことを表す接尾辞
     • ギリシャ語:παγάκι|角氷、アイスキューブ
    • -ωτό|中性名詞化の接尾辞
     • ギリシャ語:παγωτό|アイスクリーム
   • παγῶ|πήγνυμιの活用形
    • 中世ギリシャ語・ギリシャ語:παγώνω|凍る、凍らせる、動けなくする、凍結する(計画などを)
     • παγωμένος|凍った、冷えた、冷やした(παγώνωの受動完結分詞)
    • -ιά|女性名詞化の接尾辞
    • ギリシャ語:παγωνιά|極寒、厳しい寒さ、霜
  • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:πάχνη|霧氷、白霜

πάγος(パーゴス・パゴス)- 関連項目

同じ分類 [物質] の単語

同じ品詞 [男性名詞] の単語

同じ品詞 [男性名詞-ος-οι] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

πάγος(パーゴス・パゴス)- 男性名詞

主な意味

読み方

 • パーゴス・パゴス|πάγος

ラテン文字(ローマ字)表記

 • pagos

英語訳

 1. ice

語形変化

単数複数
主格πάγοςπάγοι
属格πάγουπάγων
対格πάγοπάγους
呼格πάγεπάγοι
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次