αιώνας

当ページのリンクには広告が含まれています。

αιώνας(エオーナス・エオナス)は「世紀・百年紀、代(地質年代)、時代」という意味の男性名詞です。

目次

αιώνας(エオーナス・エオナス)- 語源・由来

古代ギリシャ語で「長い期間」や「長い時代」を意味するαἰών(アイオーン)が語源。

 • 古代ギリシャ語:αἰών|生涯、長い期間・時代
 • αἰώνα|αἰώνの対格形
  • ギリシャ語:αιώνας|世紀・百年紀、代(地質年代)、時代
 • -ιος|形容詞化の接尾辞
  • 古代ギリシャ語:αἰώνιος|永遠の、長持ちする
   • ギリシャ語:αιώνιος|永遠の、不滅の、不屈の
   • -ότητα|名詞化の接尾辞
    • αιωνιότητα|永遠

「世紀・百年紀」は、εκατονταετία(エカトンダエティア)ともいいます。百と年があわさった単語です。

また、単にある長い期間としての「時代」の意味で用いることもあります。同義語はεποχή(エポヒー)。

 • αιώνας της τεχνολογίας|テクノロジーの時代

地質年代の区分としては、二番目に大きな「代」を表します。

最も大きな「累代, eon」の語源がαἰώνなのですが、ギリシャ語の累代は「大きなeon」という表現。

 • 累代, eon|μεγααιώνας(メガエオーナス)
  • 大きいことを表す接頭辞μεγα-(メガ)とαιώνας
 • 代, era|αιώνας
 • 紀, period|περίοδος(ペリオドス)
 • 世, epoch|εποχή(エポヒー)

αιώνας(エオーナス・エオナス)- 関連項目

同じ分類 [時間] の単語

同じ品詞 [男性名詞] の単語

同じ品詞 [男性名詞-ας-ες] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

αιώνας(エオーナス・エオナス)- 男性名詞

主な意味

 1. 世紀・百年紀
 2. 代(地質年代の区分)
 3. 時代

読み方

 • エオーナス・エオナス|αιώνας

ラテン文字(ローマ字)表記

 • aionas

英語訳

 1. century
 2. era
 3. age, era

語形変化

単数複数
主格αιώνας
エオーナス・エオナス
αιώνες
エオーネス・エオネス
属格αιώνα
エオーナ・エオナ
αιώνων
エオーノン・エオノン
対格αιώναςαιώνες
呼格αιώναςαιώνες
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次