διάβολος

διάβολος(ディアーヴォロス)は「悪魔、魔王」という意味の男性名詞です。

διάβολος - 語源・由来・派生

古代ギリシャ語の「中傷する人」という単語から、後に悪魔魔王を表す言葉になりました。devilの語源。

 • 古代ギリシャ語διά + βάλλω…を通って + 投げる
  • 古代ギリシャ語διαβάλλω中傷する、侮辱する
   • 古代ギリシャ語διάβολος中傷する人、悪口を言う人、魔王
    • ギリシャ語διάβολος悪魔、魔王(先頭大文字Διάβολος)
     • ラテン語diabolus悪魔
      • 英語devil悪魔

転じて「地獄、地下世界」を指すこともあります。

διάβολος - 名詞(男性名詞)

主な意味

 1. 悪魔
 2. 魔王、サタン
 3. 地獄、地下世界
 4. 地獄のように嫌な所

読み方

ディアーヴォロス

ラテン文字(ローマ字)表記

diavolos

英語訳

 1. devil
 2. Devil, Satan
 3. Hell, hell, underworld
 4. hellhole

語形変化

単数複数
主格διάβολοςδιάβολοι
属格διαβόλουδιαβόλων
対格διάβολοδιαβόλους
呼格διάβολεδιάβολοι

διάβολος - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [神話・伝説] の単語

同じ品詞 [男性名詞] の単語

同じ品詞 [男性名詞-ος-οι] の単語