σελήνη

当ページのリンクには広告が含まれています。

σελήνη(セリーニ)は「月、衛星、セレーネ」という意味の女性名詞です。先頭大文字で固有名詞としての「月」、またはギリシャ神話に登場する月の女神「セレーネ」を表します。

目次

σελήνη(セリーニ)- 語源・由来

光、輝き

古代ギリシャ語の「光、輝き」から派生した単語です(→σέλας)。

 • 印欧祖語:まぶしい光
  • 古代ギリシャ語:σέλας|光、輝き
   • ギリシャ語:σέλας|光、輝き、オーロラ
   • 古代ギリシャ語:σελήνη|月(衛星、暦)
    • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:Σελήνη|月、セレーネ(月の女神)
     • ギリシャ語:σελήνη|衛星

ふつうの月

σελήνηはフォーマルな単語で、主に文学作品などによく見られます。日常会話においてはφεγγάρι(フェンガーリ)と表すのが一般的です。

σελήνη(セリーニ)- 関連項目

同じ分類 [天文学] の単語

同じ分類 [神話・伝説] の単語

同じ分類 [光と闇] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

σελήνη(セリーニ)- 女性名詞

主な意味

 1. 月(地球の衛星)
 2. 衛星
 3. セレーネ、セレネ(ギリシャ神話に登場する月の女神)

読み方

 • セリーニ|σελήνη

ラテン文字(ローマ字)表記

 • selini

英語訳

 1. Moon
 2. natural satellite, satellite
 3. Selene

語形変化

固有名詞として用いる場合は先頭大文字です。複数形はありません。

単数
主格σελήνη
属格σελήνης
対格σελήνη
呼格σελήνη
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次