σελήνη

σελήνη(セリーニ)は「月、衛星、セレーネ」という意味の女性名詞です。先頭大文字で固有名詞としての「月」、またはギリシャ神話に登場する月の女神「セレーネ」を表します。

σελήνη - 語源・由来・派生

 • 印欧祖語:*swelō|まぶしい光
 • 古代ギリシャ語:σέλας|光、輝き
  • ギリシャ語:σέλας|光、輝き、オーロラ
 • 古代ギリシャ語:σελήνη|月(衛星、暦)
  • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:Σελήνη|月(固有名詞として)、セレーネ(月の女神)
 • ギリシャ語:σελήνη|月(衛星)

σελήνηはフォーマルな単語で、文学作品などによく見られる単語です。日常会話においてはφεγγάρι(フェンガーリ)と表すのが一般的。

σελήνη - 名詞(女性名詞)

主な意味

 1. 月(地球の衛星)
 2. 衛星
 3. セレーネ、セレネ(ギリシャ神話に登場する月の女神)

読み方

セリーニ

ラテン文字(ローマ字)表記

selini

英語訳

 1. Moon
 2. natural satellite, satellite
 3. Selene

語形変化

固有名詞として用いる場合は先頭大文字です。複数形はありません。

単数
主格σελήνη
属格σελήνης
対格σελήνη
呼格σελήνη

関連用語

 • νέα σελήνη
  ネア セリーニ
  新月
 • ημισέληνος
  イミセリノス
  三日月、半月
 • πανσέληνος
  パンセリノス
  満月
 • υπερπανσέληνος
  イペルパンセリノス
  スーパームーン
 • έκλειψη σελήνης
  エクリプシ セリーニス
  月食(月蝕)
 • ολική έκλειψη σελήνης
  オリキ エクリプシ セリーニス
  皆既月食(月蝕)
 • μερική έκλειψη σελήνης
  メリキ エクリプシ セリーニス
  部分月食(月蝕)

σελήνη - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [天文学] の単語

同じ分類 [神話・伝説] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語