σύμπαν

当ページのリンクには広告が含まれています。

σύμπαν(シンバン)は「宇宙、すべての事象、森羅万象」という意味の男性名詞です。

目次

σύμπαν(シンバン)- 語源・由来

古代ギリシャ語で「共にあること」と「全て」が組み合わさった単語です。

英語のuniverseのように、総体としての「宇宙」や森羅万象を表します。

「特定の(今確認されている唯一の)宇宙, the Universe」を指す場合は先頭を大文字にし、複数形はとりません。

 • σύμ-|(σύνの代替語形)共にあることを表す接尾辞
  • 英語:syn-
 • 古代ギリシャ語:πᾶς→πᾶν
  • ギリシャ語:πας, παν…|全ての、全体の(定型句でのみ用いられる数量詞)
  • 英語:pan-|全ての、汎…
  • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:σύμπας|全ての、例外なく
   • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:σύμπαν|宇宙、すべての事象
    • Σύμπαν|(特定の)宇宙

宇宙観としての「コスモス(秩序ある調和のとれた宇宙)」はκόσμος(コーズモス)といいます。

「宇宙(空間), space」はδιάστημα(ディアスティマ)。

σύμπαν(シンバン)- 関連項目

同じ分類 [天文学] の単語

同じ品詞 [中性名詞] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

σύμπαν(シンバン)- 男性名詞

主な意味

 1. 宇宙、すべての事象、森羅万象

読み方

 • シンバン|σύμπαν

ラテン文字(ローマ字)表記

 • sympan

英語訳

 1. universe

語形変化

単数複数
主格σύμπανσύμπαντα
属格σύμπαντοςσυμπάντων
対格σύμπανσύμπαντα
呼格σύμπανσύμπαντα
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次