ρόδο

ρόδοは「バラ(薔薇)の花」という意味の中性名詞です。少しかしこまった言い方になります。τριαντάφυλλοのほうがより一般的。

ρόδο - 語源・由来・派生

ローズの語源

古代ギリシャ語の「バラ」ῥόδονを継承した単語です。英語のroseなどの語源。

 • 古代ギリシャ語ῥόδονバラ(特にガリカローズを指していた)
  • ラテン語rosaバラ
   • 英語roseバラ
   • フランス語roseバラ
   • イタリア語rosaバラ
  • ギリシャ語ρόδοバラ

起源は東のどこか

ῥόδον自体は、東のどこか、おそらく古代ペルシャ語あたりからの借用語と推測されています。古代ギリシャ語よりもっと前の「ギリシャ祖語」と、ペルシャ語やアラビア語などの「バラ」の発音が似ているためです。

 • ギリシャ祖語*wródon
 • アラビア語وردة
 • ペルシャ語گل‎

並べてみてもぜんぜんピンとこないですが…。

なお、現代ギリシャ語ではρόδοよりもτριαντάφυλλοのほうがより一般的な(日常的な)言い方になります。

ρόδο - 名詞(中性名詞)

主な意味

 1. バラ(薔薇)の花

読み方

ロード [ρόδο]

ラテン文字(ローマ字)表記

rodo

英語訳

 1. rose (flower)

語形変化

単数複数
主格ρόδορόδα
属格ρόδουρόδων
対格ρόδορόδα
呼格ρόδορόδα

ρόδο - 関連項目

関連する単語一覧ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [花] の単語

Illustration by unDraw, Freepik Stories