τριαντάφυλλο

τριαντάφυλλοは「バラ(薔薇)の花」という意味の中性名詞です。ρόδοという単語もありますが、こちらのほうがより一般的な言い方です。

τριαντάφυλλο - 語源・由来・派生

30枚の葉

古代ギリシャ語で「30枚の葉」の意味。

たくさんの葉っぱを重ねたようなお花の形状から、こう名付けられたようです。

 • 古代ギリシャ語τριάκοντα + φύλλον30 + 葉
  • 古代ギリシャ語τριάντα30が変形
  • 古代ギリシャ語τριαντάφυλλονバラ
   • ギリシャ語τριαντάφυλλοバラ

東欧の国々の「バラ」

古代ギリシャ語の「バラ」は、近隣の東欧諸国の言葉に派生しています。

 • 古代ギリシャ語τριαντάφυλλονバラ
  • アルバニア語trëndafil
  • ルーマニア語trandafir
  • ウクライナ語троя́нда

ローズもギリシャ語

一方、英語のroseのような西欧諸国の「バラ」も、起源は古代ギリシャ語にあります。

 • 古代ギリシャ語ῥόδονバラ(特にガリカローズを指していた)
  • ラテン語rosaバラ
   • 英語roseバラ
   • フランス語roseバラ
   • イタリア語rosaバラ
  • ギリシャ語ρόδοバラ

現代ギリシャ語のバラρόδοは、τριαντάφυλλοより少しかしこまった言い方になります。

τριαντάφυλλο - 名詞(中性名詞)

主な意味

 1. バラ(薔薇)の花
  バラの木・茂み(英語のrose bush)はτριανταφυλλιάと言います。

読み方

トゥリアンダフィロ [τριαντάφυλλο]

ラテン文字(ローマ字)表記

triantafyllo

英語訳

 1. rose (flower)

用例

 • 私は白いバラが好きです。
  Αγαπώ λευκό τριαντάφυλλο.
  アガポー レフコー トゥリアンダフィロ

語形変化

単数複数
主格τριαντάφυλλοτριαντάφυλλα
属格τριαντάφυλλουτριαντάφυλλων
対格τριαντάφυλλοτριαντάφυλλα
呼格τριαντάφυλλοτριαντάφυλλα

τριαντάφυλλο - 関連項目

関連する単語一覧ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [花] の単語

その他関連ページ

Illustration by unDraw, Freepik Stories