νερό

当ページのリンクには広告が含まれています。

νερό(ネロ・ネロー)は「水」という意味の中性名詞です。

目次

νερό(ネロ・ネロー)- 語源・由来

古代ギリシャ語で「(泉や水源から湧き出たばかりの、流れる)新鮮な」を意味するνεαρόν ὕδωρに由来。日常におけるほとんどの「水」の表現が、早い段階でνηρόν→νερό(ν)→νερόの側に置き換えられました。

 • 古代ギリシャ語:νεαρόν ὕδωρ|新しい、新鮮な水
  • νεαρός→νηρόν|若い、新鮮な
   • 中世ギリシャ語:νερό(ν)|水
    • ギリシャ語:νερό|水

もともとの「水, ὕδωρ」を継承した現代の「水, ύδωρ」はフォーマルな語ですが、υδράργυρος(水銀)やυδατάνθρακας(炭水化物)、υδατοσφαίριση(水球)…など、科学用語のみならず水関連の多くの複合語がうまれ、これらはもちろん今でも使われています。

また、ὕδωρはhydro-という接頭辞となり、英語やフランス語にも取り入れられています。

 • 古代ギリシャ語:ὕδωρ|水
  • ギリシャ語:ύδωρ|水(フォーマル)
  • υδρο-|水に関連することを示す接頭辞
  • 英語・フランス語:hydro-|水に関連することを示す接頭辞
 • 古代ギリシャ語:γεννάω|生み出す
  • -γενής|特定の場所や条件で生まれたことを示す接頭辞
   • 英語:-gen|生み出す、引き起こすものを示す接尾辞
    • hydrogen|水素

νερό(ネロ・ネロー)- 関連項目

同じ分類 [物質] の単語

同じ品詞 [中性名詞] の単語

同じ品詞 [中性名詞-ο-α] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

νερό(ネロ・ネロー)- 中性名詞

主な意味

読み方

 • ネロ・ネロー|νερό

ラテン文字(ローマ字)表記

 • nero

英語訳

 1. water

語形変化

単数複数
主格νερό
ネロ・ネロー
νερά
ネラ・ネラー
属格νερού
ネル
νερών
ネロン
対格νερόνερά
呼格νερόνερά
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次