πέτρα

πέτρα(ペトゥラ)は「岩、石」という意味の女性名詞です。

πέτρα - 語源・由来・派生

古代ギリシャ語由来の単語です。起源は不明。

  • 古代ギリシャ語:πέτρα|岩、石(崖・岩棚・洞窟などの地形/建材としての石)
    • ギリシャ語:πέτρα|岩、石

πέτρα - 名詞(女性名詞)

主な意味

  1. 岩、石

読み方

ペトゥラ

ラテン文字(ローマ字)表記

petra

英語訳

  1. rock, stone

語形変化

単数複数
主格πέτρα
ペトゥラ
πέτρες
ペトゥレス
属格πέτραςπετρών
対格πέτραπέτρες
呼格πέτραπέτρες

用例

Αυτό το ψωμί είναι σκληρό σαν πέτρα.
アフトー ト プソミ イネ スクリロ サン ペトゥラ
このパンはのようにかたい。

πέτρα - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [材料] の単語

同じ分類 [物質] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-α-ες] の単語