πηλός

πηλός(ピロス・ピロース)は「粘土」という意味の男性名詞です。

πηλός - 名詞(男性名詞)

主な意味

  1. 粘土

άργιλος

読み方

ピロス・ピロース

ラテン文字(ローマ字)表記

pyros

英語訳

  1. clay

語形変化

単数複数
主格πηλός
ピロス・ピロース
πηλοί
ピリー
属格πηλούπηλών
対格πηλόπηλούς
呼格πηλέπηλοί

πηλός - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [材料] の単語

同じ分類 [物質] の単語

同じ品詞 [男性名詞] の単語

同じ品詞 [男性名詞-ος-οι] の単語