ευτυχία

ευτυχία(エフティヒア・エフティヒーア)は「幸福、満足、幸せ、幸運」という意味の女性名詞です。

ευτυχία - 語源・由来・派生

古代ギリシャ語の幸運(εὐτυχία)から。

 • 古代ギリシャ語:εὐ-|良いという意味の接頭辞
  • 英語:eu-|良い、真の・本物の、という意味の接頭辞
 • 古代ギリシャ語:τύχη|神の行い、運(良い運も悪い運も)、運命
  • ギリシャ語:τύχη|運、運命
  • 古代ギリシャ語:εὐτυχία|幸運
   • ギリシャ語:ευτυχία|幸福、満足、幸せ、幸運

ευτυχία - 名詞(女性名詞)

主な意味

 1. 幸福、満足
 2. 幸せ、幸運

読み方

エフティヒア・エフティヒーア

ラテン文字(ローマ字)表記

eftychia

英語訳

 1. happiness, contentment
 2. happiness, good luck

語形変化

心が満ち足りている状態、感情としての「幸福」の意味で用いる場合、ふつうは複数形をとりません。

単数複数
主格ευτυχία
エフティヒア・エフティヒーア
ευτυχίες
エフティヒエス・エフティヒーエス
属格ευτυχίαςευτυχιών
対格ευτυχίαευτυχίες
呼格ευτυχίαευτυχίες

用例

 • Όλοι επιθυμούμε την ευτυχία.
  オーリ エピシムーメ ティン エフティヒア
  私たちは皆幸せを望んでいます。
  We all desire happiness.
  →関連:επιθυμία(欲、欲望)
 • Τι είναι ευτυχία;
  ティ イネ エフティヒア?
  幸せとは何ですか。
  What is happiness?
 • μικρές ευτυχίες της ζωής
  ミクレス エフティヒエス ティス ゾイス
  人生における小さな幸せ
  little happiness of life

ευτυχία - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [喜び・楽しさ] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-α-ες] の単語