αναλήθεια

αναλήθεια(アナリシア・アナリティア)は「嘘、不真実、事実でないこと」という意味の女性名詞です。

αναλήθεια - 語源・由来・派生

古代ギリシャ語から。

故意につく「嘘・ψέμα」より少し穏やかな表現です。不真実、事実ではないこと。

 • 古代ギリシャ語ἀ- + λήθω + -ης否定の接頭辞 + 隠蔽、秘匿 + 形容詞化の接尾辞
  • 古代ギリシャ語ἀληθής真実
   • 古代ギリシャ語άν- + ἀληθής否定の接頭辞 + 真実
    • 古代ギリシャ語ἀναληθής偽の、事実でない
     • ギリシャ語αναληθής偽の、事実でない
      • ギリシャ語αναλήθεια嘘、不真実

αναλήθεια - 名詞(女性名詞)

主な意味

 1. 嘘、うそ、不真実、事実でないこと

読み方

アナリシア・アナリティア

ラテン文字(ローマ字)表記

analitheia

英語訳

 1. lie, falsehood

語形変化

単数複数
主格αναλήθεια
アナリシア・アナリティア
αναλήθειες
アナリシエス
属格αναλήθειαςαναληθειών
対格αναλήθειααναλήθειες
呼格αναλήθειααναλήθειες

αναλήθεια - 関連項目

同じ分類 [言動] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-α-ες] の単語