αποχαιρετισμός

当ページのリンクには広告が含まれています。

αποχαιρετισμός(アポヘレティズモス・アポヒェレティズモス)は「別れ・別離、別れの言葉・別れの挨拶」という意味の男性名詞です。

目次

αποχαιρετισμός(アポヘレティズモス・アポヒェレティズモス)- 語源・由来

動詞「別れを告げる」から。

 • 古代ギリシャ語:ἀπο-|…から(離れる)を表す接頭辞
  • ギリシャ語:απο-
 • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:χαίρω|喜ぶ、幸せである
  • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:χαιρετίζω|(良い)宣言をする、歓迎する、挨拶する
   • ギリシャ語:χαιρετάω, χαιρετώ|挨拶する
   • 古代ギリシャ語:ἀποχαιρετίζω|別れを告げる、去る
    • ギリシャ語:αποχαιρετίζω|別れる(別れを告げる、別れの挨拶をする)
     • αποχαιρετάω, αποχαιρετώ|αποχαιρετίζωの別の語形
    • -μός|動詞から抽象名詞(男性)をつくる接尾辞
     • ギリシャ語:αποχαιρετισμός|別れ・別離、別れの言葉・別れの挨拶
   • -τήριος|動詞から形容詞をつくる接尾辞
    • ギリシャ語:αποχαιρετιστήριος|別れの
     • αποχαιρετιστήρια|別れを言うこと、別れの儀式や出来事

αποχαιρετισμός(アポヘレティズモス・アポヒェレティズモス)- 関連項目

同じ分類 [言動] の単語

同じ品詞 [男性名詞] の単語

同じ品詞 [男性名詞-ος-οι] の単語

関連カテゴリー

αποχαιρετισμός(アポヘレティズモス・アポヒェレティズモス)- 男性名詞

主な意味

 1. 別れ・別離
 2. 別れの言葉・別れの挨拶

読み方

 • アポヘレティズモス・アポヒェレティズモス|αποχαιρετισμός

ラテン文字(ローマ字)表記

 • apochairetismos

英語訳

 1. farewell, goodbye

語形変化

単数複数
主格αποχαιρετισμόςαποχαιρετισμοί
属格αποχαιρετισμούαποχαιρετισμών
対格αποχαιρετισμόαποχαιρετισμούς
呼格αποχαιρετισμέαποχαιρετισμοί
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次