κύριος

κύριος(キリオス)は「神、主」という意味の男性名詞です。主人や主君、…さん(男性の敬称)、先生(呼びかけ)の意味もあります。「神、主」を表す場合は先頭を大文字にします。

κύριος - 語源・由来・派生

 • 古代ギリシャ語:κῦρος|最高権力
 • 古代ギリシャ語:-ιος|名詞化の接尾辞
  • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:κύριος|主人・主君、…さん(男性の敬称)、先生(呼びかけ)
   • ギリシャ語:Κύριος|(先頭大文字)神、主

κύριος - 名詞(男性名詞)

主な意味

 1. 主人、主君、あるじ
 2. …さん、…氏(男性に用いる敬称)
 3. …さん、…先生(男性への呼びかけ)
 4. 神、主(先頭大文字で)

読み方

キリオス

ラテン文字(ローマ字)表記

kyrios

英語訳

 1. master
 2. mister
 3. sir
 4. Lord (God, Jesus Christ)

語形変化

神(主)を表す場合は先頭大文字で、複数形はなしです。

単数複数
主格κύριος
キリオス
κύριοι
キリー
属格κυρίου
κύριου
κυρίων
対格κύριοκυρίους
κύριους
呼格κύριεκύριοι

κύριος - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [宗教] の単語

同じ品詞 [男性名詞] の単語

同じ品詞 [男性名詞-ος-οι] の単語