θεός

θεός(セオス・テオス)は「神」という意味の男性名詞です。先頭大文字で、特定の宗教(教義)における唯一神を表します。

目次

θεός - 語源・由来・派生

 • 印欧祖語:神、神性、神格
  • ギリシャ祖語:*tʰehós|神、神性、神格
   • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:θεός|神
    • ギリシャ語:Θεός|(先頭大文字)唯一神

比喩的に、尊敬に値する偉大な人物、従わざるを得ないもの、とても美しい人を表すこともあります。

θεός - 名詞(男性名詞)

主な意味

 1. 神(超自然的な存在、または比喩的に優れた人など)
 2. 神、唯一神(教義上、唯一の存在とされる神)

読み方

 • セオス・テオス|θεός

ラテン文字(ローマ字)表記

 • theos

英語訳

 1. god
 2. God

語形変化

唯一神を表す場合は先頭大文字で、複数形はなしです。

単数複数
主格θεός
セオス・テオス
θεοί
セイ・テイ
属格θεούθεών
対格θεόθεούς
呼格θεέθεοί

用法

ψεύτικοι θεοί
プセフティキ セイ
偽りの神々
false gods

θεός - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [宗教] の単語

同じ品詞 [男性名詞] の単語

同じ品詞 [男性名詞-ος-οι] の単語

 • URLをコピーしました!
目次
閉じる