τράπεζα

τράπεζα(トゥラーペザ)は「銀行、テーブル」という意味の女性名詞です。主に宗教的な儀式に用いる「テーブル」を指します。ふつうのテーブルはτραπέζι(トゥラページ)と言うのが一般的。

τράπεζα - 語源・由来・派生

bankと同じように、ギリシャ語でも「机・テーブル」が「銀行」の語源です。

言葉の起源から、古代のギリシャで用いられていたテーブルは三本脚であったと推察されています。

 • 印欧祖語:*tr̥-|三つの
 • 印欧祖語:*pṓds |脚、足
  • 印欧祖語:*tr̥-ped-ih₂-|三本脚の
   • 古代ギリシャ語:τράπεζα|テーブル
    • ギリシャ語:τράπεζα|銀行、(主に儀式・宗教用の)テーブル
    • 古代ギリシャ語・ギリシャ語(カサレヴサ):τραπέζιον|小さなテーブル
     • 中世ギリシャ語:τραπέζιν|テーブル
      • ギリシャ語:τραπέζι|(ふつうの)テーブル

τράπεζα - 名詞(女性名詞)

主な意味

 1. 銀行
 2. (主に儀式・宗教用の)テーブル

読み方

トゥラーペザ

ラテン文字(ローマ字)表記

trapeza

英語訳

 1. bank
 2. (ceremonial) table

語形変化

単数複数
主格τράπεζα
トゥラーペザ
τράπεζες
トゥラーペゼス
属格τράπεζας
τραπέζης
τραπεζών
対格τράπεζατράπεζες
呼格τράπεζατράπεζες

用例

 • Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
  エヴロパイキ ケンドゥリキ トゥラーペザ
  欧州中央銀行
  European Central Bank
 • αγία τράπεζα
  アギア トゥラーペザ
  宝座(正教会の祭壇)
  holy table

τράπεζα - 関連項目

関連カテゴリー

同じ分類 [施設] の単語

同じ分類 [宗教] の単語

同じ分類 [家具] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-α-ες] の単語