χαλί

当ページのリンクには広告が含まれています。

χαλί(ハリー)は「ラグ、絨毯・カーペット」という意味の中性名詞です。

目次

χαλί(ハリー)- 語源・由来

ペルシャ語→オスマン語の「絨毯・カーペット」から。

主に「ラグ」の意味で用いられ、特に模様のある、無地ではないものを指すことが多いです。

床全体に敷きつめる「絨毯・カーペット」、あるいは無地の「ラグ」を指すときはμοκέτα(モケータ)を用いるのが一般的。

χαλί(ハリー)- 関連項目

同じ分類 [家具] の単語

同じ品詞 [中性名詞] の単語

同じ品詞 [中性名詞-ι-ια] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

χαλί(ハリー)- 中性名詞

主な意味

  1. ラグ(主に模様ありの)
  2. 絨毯・カーペット

読み方

  • ハリー|χαλί

ラテン文字(ローマ字)表記

  • chali

英語訳

  1. rug
  2. carpet

語形変化

単数複数
主格χαλί
ハリー
χαλιά
ハリア
属格χαλιούχαλιών
対格χαλίχαλιά
呼格χαλίχαλιά
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
  • URLをコピーしました!
目次