παιδί

παιδί(ペディ)は「子ども、子供」という意味の中性名詞です。

目次

παιδί - 語源・由来・派生

 • 印欧祖語:*peh₂w-|小さな
  • ギリシャ祖語:pā́wits|子ども
   • 古代ギリシャ語:παῖς|子ども
   • 古代ギリシャ語:-ιον|小さいものを表す接尾辞
    • 古代ギリシャ語・ギリシャ語(カサレヴサ):παιδίον|子ども
     • リシャ語:παιδί|子ども

類義語にτέκνο(テクノ)という単語がありますが、これは学術的な単語で、特に「子孫」の意味合いで用いられることが多いです。

παιδιάとπαιδεία(ペディア)

παιδίの複数形はπαιδιά(ペディア)と読みますが、これはencyclopediaやWikipediaなどの接尾辞-pediaの語源とは別の単語です。 

-pediaは「教育」という意味の古代ギリシャ語παιδεία(ペディア)に起源を持ちます。ただ、παιδιάと同じくπαῖς(子ども)から派生した単語ではあります。

 • 古代ギリシャ語:παῖς|子ども
 • 古代ギリシャ語:-εύω|動詞化の接尾辞
  • 古代ギリシャ語:παιδεύω|育てる、教育する
  • 古代ギリシャ語:-ία|女性名詞化の接尾辞
   • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:παιδεία|教育、育成

なお、上から三番目のπαιδεύωという動詞は現代ギリシャ語にも残っていますが、今では主に「苦しめる」の意味で用いられます。

παιδί - 名詞(中性名詞)

主な意味

 1. 子ども、子供(幼い者、未成年者)
 2. 子ども、子供(親と対になる「子」)

読み方

 • ペディ|παιδί

ラテン文字(ローマ字)表記

 • paidi

英語訳

 1. child, kid
 2. child, kid

語形変化

単数複数
主格παιδί
ペディ
παιδιά
ペディア
属格παιδιούπαιδιών
対格παιδίπαιδιά
呼格παιδίπαιδιά

παιδί - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [家族] の単語

同じ分類 [ライフステージ] の単語

同じ品詞 [中性名詞] の単語

同じ品詞 [中性名詞-ι-ια] の単語

 • URLをコピーしました!
目次
閉じる