αστεροειδής

当ページのリンクには広告が含まれています。

αστεροειδής(アステロイディス)は「星型の・星のような、小惑星」という意味の形容詞・男性名詞です。

目次

αστεροειδής(アステロイディス)- 語源・由来

古代ギリシャ語から継承された単語です。英語のasteroidと語源をともにします。

形容詞「星型の、星のような」が原義。「小惑星」としての用法は、フランス語のastéroïdeからの借用によるものです。

 • 古代ギリシャ語:ἄστηρ|星
  • ラテン語・英語:aster
  • ἀστέριον|ἄστηρの指小形
  • -ειδής|類似、関連を表す接尾辞
   • 英語(ラテン語などを経て):-id, -oid
   • 古代ギリシャ語:ἀστεροειδής
    • ギリシャ語:αστεροειδής|星型の、星のような(形容詞)、小惑星(名詞)
    • 英語:asteroid|小惑星、ヒトデ
  • 古代ギリシャ語:ἀστέρα|ἀστήρの対格形
  • 古代ギリシャ語:ἄστρον|星(天体全般、太陽なども)
  • 古代ギリシャ語:ἀστέριον|星(空に見える小さい星、ἀστήρの指小語)

Οι πρώτοι αστεροειδείς ανακαλύφθηκαν στις αρχές του 19ου αι.
小惑星が初めて発見されたのは19世紀初頭のことです。
The first asteroids were discovered in the early 19th century.

αστεροειδής γλυκάνισος
アステロイディス グルカニソス
スターアニス・八角
star anise

αστεροειδής(アステロイディス)- 関連項目

同じ分類 [天文学] の単語

同じ品詞 [形容詞] の単語

同じ品詞 [男性名詞] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

αστεροειδής(アステロイディス)- 形容詞

主な意味

 1. 星型の、星のような

読み方

 • アステロイディス|αστεροειδής

ラテン文字(ローマ字)表記

 • asteroeidis

英語訳

 1. star-shaped, starlike

語形変化

男性女性中性
単数
主格αστεροειδήςαστεροειδήςαστεροειδές
属格αστεροειδούςαστεροειδούςαστεροειδούς
対格αστεροειδήαστεροειδήαστεροειδές
呼格αστεροειδή,
αστεροειδής
αστεροειδήςαστεροειδές
複数
主格αστεροειδείςαστεροειδείςαστεροειδή
属格αστεροειδώναστεροειδώναστεροειδών
対格αστεροειδείςαστεροειδείςαστεροειδή
呼格αστεροειδείςαστεροειδείςαστεροειδή

αστεροειδής(アステロイディス)- 男性名詞

主な意味

 1. 小惑星

読み方

 • アステロイディス|αστεροειδής

ラテン文字(ローマ字)表記

 • asteroeidis

英語訳

 1. asteroid

語形変化

形容詞の男性形と同じように語形変化します。この-ης, -ειςに属する名詞はわずかです。

著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次