διάστημα

当ページのリンクには広告が含まれています。

διάστημα(ディアスティマ)は「間隔・隔たり・期間、空白・スペース、宇宙・宇宙空間・外宇宙、音程」という意味の中性名詞です。

目次

διάστημα(ディアスティマ)- 語源・由来

古代ギリシャ語の「空間、間隔」から。

「宇宙(宇宙空間・外宇宙)」としての用法は、フランス語のespaceからの翻訳借用によるものです。

 • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:διά-|何かを介して、何かの間を…などを表す接頭辞
 • 古代ギリシャ語:στῆναι|立つ、存在する, ἵστημιの活用形
  • διΐστημι|別々に置く、ものの間に空きをつくる、二つのものを区別する…
  • -μα|中性名詞をつくる接尾辞
   • 古代ギリシャ語:διάστημα
    • ギリシャ語:διάστημα|間隔・隔たり・期間、空白・スペース、宇宙・宇宙空間・外宇宙、音程

一語で「宇宙空間、外宇宙, space」を表すこともできますが、outer spaceのように形容詞を用いることもあります。

 • εξώτερο διάστημα(エクソテロ ディアスティマ):宇宙空間・外宇宙, outer space

宇宙以外の、一般的な意味での「空間」にはχώρος(ホーロス)を用います。たとえば部屋などの「空きスペース」など。

「時間」と関連する概念としての「空間」も、χώροςで表します。

 • χωροχρόνος(ホロフローノス):時空・時空間, spacetime

一方、διάστημαは主に「時間的な隔たり」を表す単語です。ふたつの事象の間の「空白の期間」のような意味あい。

そのほか、語と語の間の空白(スペース)や、ふたつの音のピッチの隔たり(音程)を表します。

διάστημα(ディアスティマ)- 関連項目

同じ分類 [天文学] の単語

同じ分類 [空間] の単語

同じ品詞 [中性名詞] の単語

同じ品詞 [中性名詞-μα-ματα] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

διάστημα(ディアスティマ)- 中性名詞

主な意味

 1. 間隔・隔たり・期間
 2. 語と語の間の空白・スペース
 3. 宇宙・宇宙空間・外宇宙
 4. 音程

読み方

 • ディアスティマ|διάστημα

ラテン文字(ローマ字)表記

 • diastima

英語訳

 1. space, interval
 2. space
 3. space, outer space
 4. interval

語形変化

単数複数
主格διάστημαδιαστήματα
属格διαστήματοςδιαστημάτων
対格διάστημαδιαστήματα
呼格διάστημαδιαστήματα
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次