περπάτημα

当ページのリンクには広告が含まれています。

περπάτημα(ペルパティマ・ペルパーティマ)は「歩行、歩くこと、ウォーキング」という意味の中性名詞です。

目次

περπάτημα(ペルパティマ・ペルパーティマ)- 語源・由来

古代ギリシャ語の「歩く、踏む」から。

「歩く、踏む」と「道」は、どちらが元になっているかが明らかになっていません。いずれにしても、「歩く、踏む, πατέω」の収縮形であるπατῶからさまざまな単語がつくられています。

 • 古代ギリシャ語:πάτος |道(踏み固められた道)、床、土・泥…
  • ギリシャ語:πάτος |地面、底、靴のインソール
 • 古代ギリシャ語:πατέω, πατῶ|歩く、踏む
  • ギリシャ語:πατάω, πατώ|踏む、踏みつける、押す
  • μόνος|ひとつの、ひとりの
   • μονοπάτι|小道、細道(未舗装の車道や歩道)
  • α-|否定の接頭辞
   • απάτητος|踏まれていない、人跡未踏の
  • περι-|周り、囲うことを表す接頭辞
   • 古代ギリシャ語:περπατῶ
    • ギリシャ語:περπατάω, περπατώ|歩く
   • -μα|名詞化の接尾辞
    • 中世ギリシャ語・ギリシャ語:περπάτημα|歩行、歩くこと、ウォーキング
   • α-|否定の接頭辞
    • ギリシャ語:απερπάτητος|踏まれていない、人跡未踏の
   • -ος|名詞化の接尾辞
    • ギリシャ語:περίπατος|散歩、散歩道

περπάτημαは、人を含む動物の機能としての「歩行」と、楽しみ・アクティビティとしての「ウォーキング」のどちらの意味でも用いられる単語です。

「歩行」としての同義語には、βάδισμα(ヴァーディズマ)などがあります。

また、特に自然を楽しみながら歩く「ハイキング」はπεζοπορία(ペゾポリア)といいます。

περπάτημα(ペルパティマ・ペルパーティマ)- 関連項目

同じ分類 [趣味] の単語

同じ分類 [リラクゼーション] の単語

同じ品詞 [中性名詞] の単語

同じ品詞 [中性名詞-μα-ματα] の単語

関連カテゴリー

περπάτημα(ペルパティマ・ペルパーティマ)- 中性名詞

主な意味

 1. 歩行、歩くこと、ウォーキング

読み方

 • ペルパティマ・ペルパーティマ|περπάτημα

ラテン文字(ローマ字)表記

 • perpatima

英語訳

 1. walking

語形変化

単数複数
主格περπάτημα
ペルパティマ・ペルパーティマ
περπατήματα
ペルパティマタ・ペルパティーマタ
属格περπατήματος
ペルパティマトス
περπατημάτων
ペルパティマトン・ペルパティマートン
対格περπάτημαπερπατήματα
呼格περπάτημαπερπατήματα
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次