όρος

当ページのリンクには広告が含まれています。

όρος(オーロス・オロス)は「条件、条項、期間・期限、用語・項/山」という意味の男性名詞/中性名詞です。

目次

όρος(オーロス・オロス)- 語源・由来

古代ギリシャ語の「境界, ὅρος(ホロス)」と「山, ὄρος(オロス)」から。

οの上についた記号に違いがあり、それぞれ別の単語です。

有気記号 (῾):/h/の音を表します。ὅρος(ホロス)のὅの左側の記号。
無気記号 (᾿):/h/の音がないことを表します。ὄρος(オロス)のὄの左側の記号。
右側はアクセント記号 (´) です。

ホロスのほうからは「境界」の意味が拡充したさまざま単語が、オロスからは「山」に関連する単語が作られています。

現代ギリシャ語ではどちらもόροςと綴りますが、文法上の性が異なるので、語形変化のパターンも別々です。

 • 古代ギリシャ語:ὅρος(ホロス)|境界、限界、国境、目印…
  • ギリシャ語:όρος|条件、条項、期間・期限、用語・項(男性名詞)
  • 古代ギリシャ語:ὁρίζω(ὅρος + 動詞化の接尾辞-ίζω)
   • ギリシャ語:ορίζω|定義する、決定する、到着する・到達する
   • 古代ギリシャ語:ὁρισμός(ὁρίζωから)
    • ギリシャ語:ορισμός|定義、指名・任命
  • 古代ギリシャ語:ὅριον(ὅροςの指小形)
   • ギリシャ語:όριο|境界、境界線、端、国境
 • 古代ギリシャ語:ὄρος(オロス)|山、丘
  • ギリシャ語:όρος|山(特に山の名称として、…山。中性名詞)
   • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:σειρά|シリーズ、行、番、順序(古代:ロープ、鎖)
    • ギリシャ語:οροσειρά|山脈
  • 古代ギリシャ語:ὀρεινός(ὄροςから)
   • ギリシャ語:ορεινός|山の、山地の
  • 古代ギリシャ語:πεδίον
   • ギリシャ語:πεδίο, πεδίον|平地、フィールド
   • 古代ギリシャ語:ὀροπέδιον
    • ギリシャ語:οροπέδιο|台地、高原
  • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:βαίνω|歩く、行く
   • 古代ギリシャ語:ὀρειβάτης
    • ギリシャ語:ορειβασία|登山

「山」としての同義語はβουνό(ブノー)。一般的にはこちらがよく用いられます。

όρος(オーロス・オロス)- 関連項目

同じ分類 [地形] の単語

同じ品詞 [男性名詞-ος-οι] の単語

同じ品詞 [中性名詞-ος-η] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

όρος(オーロス・オロス)- 男性名詞

主な意味

 1. 条件
 2. 条項
 3. 期間・期限
 4. 用語・項

読み方

 • オーロス・オロス|όρος

ラテン文字(ローマ字)表記

 • oros

英語訳

 1. condition
 2. term
 3. limit
 4. term

語形変化

単数複数
主格όροςόροι
属格όρουόρων
対格όροόρους
呼格όρεόροι

όρος(オーロス・オロス)- 中性名詞

主な意味

読み方

 • オーロス・オロス|όρος

ラテン文字(ローマ字)表記

 • oros

英語訳

 1. mountain

語形変化

単数複数
主格όροςόρη
属格όρουςορέων
対格όροςόρη
呼格όροςόρη
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次