ζωή

当ページのリンクには広告が含まれています。

ζωή(ゾイ・ゾイー)は「命・生命(一生・生涯・寿命)、生、生活、人生」という意味の女性名詞です。

目次

ζωή(ゾイ・ゾイー)- 語源・由来

古代ギリシャ語を継承した単語。

 • 印欧祖語:生きる、生きている
  • 古代ギリシャ語:ζώω, ζῶ, ζάω|生きている、生きる
   • ギリシャ語:ζω|生きている、生きる
    • ζωντανός|生きている、生きた(ζωの分詞、形容詞的)
   • 古代ギリシャ語:ζῷον|生物・生きているものすべて、動物(ζώωの別の語形ζώιονから)
    • 英語:zoo-, zo-|動物を表す接頭辞
    • ギリシャ語:ζώο|動物、哺乳類
  • 古代ギリシャ語:-η|名詞化の接尾辞
   • ζωή|生活、財産、生命
    • ギリシャ語:ζωή|命・生命(一生・生涯・寿命)、生、生活、人生

ζωήが示す主な意味は「命・生命, life」、あるいは「死」の対義語としての「生, life」です。

人の「生活や人生(の質)、生き方, life」を表すこともありますが、これらの意味をより強く示すのは類義語のβίος(ヴィオス)です。

 • 印欧祖語:生きる、生きている
  • 古代ギリシャ語:βίος|(人の)命・生命、財産・富、(良い)生活、人生…
   • ギリシャ語:βίος|生活、人生、命・生命
    • βιο-|生命、生物を表す接頭辞
    • -βιος|生命、生物を表す接尾辞
   • 英語:bio-|生命、生物を表す接頭辞
 • μια περιπετειώδης ζωή
  冒険的な人生
  an adventurous life
 • μια περιπετειώδης βίος
  冒険的な人生
  an adventurous life

一方、現代においてβίοςが「命・生命」の意味で用いられることはほとんどありません。

 • Έχασε τη ζωή του.
  彼は命を落とした。
  He lost his life.
 • Έχασε τον βίο του.
  彼は命を落とした。
  He lost his life.

ただし、生命や生物を表す接辞(バイオ…)は、βίοςのほうから作られています。

βίοςとζωήは語源をともにします。
次の音を半母音/y/と解釈して語頭がζになったものと、子音/i/と解釈してふつうに発展したβ、という違いが出ました。
名詞としてはβίοςのほうがより古く、bio-などの接辞はこちらから形成されました。

ζωή(ゾイ・ゾイー)- 関連項目

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-η-ες] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

ζωή(ゾイ・ゾイー)- 女性名詞

主な意味

 1. 命・生命(一生・生涯・寿命)、生
 2. 生活、人生

読み方

 • ゾイ・ゾイー|ζωή

ラテン文字(ローマ字)表記

 • zoi

英語訳

 1. life, lifetime

語形変化

単数複数
主格ζωή
ゾイ・ゾイー
ζωές
ゾエス・ゾエース
属格ζωής
ゾイス・ゾイース
ζωών
ゾオン
対格ζωήζωές
呼格ζωήζωές
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次