αστραπή

当ページのリンクには広告が含まれています。

αστραπή(アストゥラピ)は「稲妻、雷光」という意味の女性名詞です。

目次

αστραπή(アストゥラピ)- 語源・由来

古代ギリシャ語で「星の目(顔、穴?)」の意味。

たくさんの星が放出されていると見立てられたのか、伝承由来なのか…詳細は不確かですが、古来より「雷の光」を表す言葉として用いられてきました。

 • 古代ギリシャ語:ἄστηρ
  • 古代ギリシャ語:ἀστέρα|ἀστήρの対格形
  • 古代ギリシャ語:ἄστρον|星(天体全般、太陽なども)
  • 古代ギリシャ語:ἀστέριον|星(空に見える小さい星、ἀστήρの指小語)
 • 古代ギリシャ語:ὄψ, ὀπή|目、顔 / 穴、開口部、出口
  • 古代ギリシャ語|ἀστραπή
   • ギリシャ語:αστραπή|稲妻、雷光

関連

 • κεραυνός|雷、落雷(lightning, thunderbolt, lightning strike)
 • αστραπή|稲妻、雷光(lightning, lightning flash)
 • βροντή|雷鳴(thunder, thunderclap)

αστραπή(アストゥラピ)- 関連項目

同じ分類 [電気] の単語

同じ分類 [光と闇] の単語

同じ分類 [天気] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-η-ες] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

αστραπή(アストゥラピ)- 女性名詞

主な意味

 1. 稲妻、雷光

読み方

 • アストゥラピ|αστραπή

ラテン文字(ローマ字)表記

 • astrapi

英語訳

 1. lightning, lightning flash

語形変化

単数複数
主格αστραπήαστραπές
属格αστραπήςαστραπών
対格αστραπήαστραπές
呼格αστραπήαστραπές
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次